SFS 1997:230 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1997_230 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

SFS 1997:230
Utkom från trycket
den 3 juni 1997

389

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar2 skall ha följande lydelse.

19 §3 Nämndeman i kammarrätt och länsrätt utses genom val. Val förrättas

1

Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 1991:513.

background image

390

SFS 1997:230

av landstingsfullmäktige. I Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige
i Gotlands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamö-

ter som motsvarar den kvot, som erhålls om antalet närvarande ledamöter
delas med det antal personer som valet avser, ökad med 1. Om förfarandet
vid sådant proportionellt val är särskilt föreskrivet.

När val av de nämndemän som ingår i länsrätt vid behandling av mål om

fastighetstaxering skall ske framgår av fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen får för visst län förordna att nämndemän i kammarrätt skall

väljas bland dem som för samma mandatperiod har utsetts till nämndemän i
hovrätt. Nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han är behörig därtill,
tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets han är
folkbokförd.

Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.