SFS 1997:516 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1997_516 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

928

SFS 1997:516
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

18 §2 Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,

2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan läns-

rätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller an-

nat uppenbart förbiseende,

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte
innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänste-
man vid länsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare be-
stämmelser om detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av

1. mål av enkel beskaffenhet,

2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattnings-

förfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1997:392.

background image

929

SFS 1997:516

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa
upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om tillfälligt flyttningsförbud

enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § la-
gen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om tillfälligt om-
händertagande enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472), mål enligt 33 §
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket
2-4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats med särskild utskriv-
ningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om
förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (1989:529), mål enligt lagen
(1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt lagen (1974:203)
om kriminalvård i anstalt samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,

5. mål enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,
6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock en-

dast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av
basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om mål enligt uppbördslagen (1953:272), bevissäkrings-
lagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen, lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare och mervärdesskattelagen
(1994:200).

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.