SFS 1997:1088 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS 1997_1088 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1088

Utkom från trycket
den 17 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 14 och 20 §§ lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

1 §2 Regeringsrätten är, i enlighet med vad i regeringsformen sägs, högsta

allmänna förvaltningsdomstol. Den har sitt säte i Stockholm.

Kammarrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under Reger-

ingsrätten.

Kammarrätterna är Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Göte-

borg, Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Jönköping.

Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammar-

rätterna. I varje län finns en länsrätt. Regeringen kan bestämma att det i ett
visst län skall finnas fler än en länsrätt. Regeringen förordnar om läns-
rätternas domkretsar.

14 §3 Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas

vid eller överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras vid en
länsrätt.

Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet

först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver något
annat.

Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband

med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras
utan avsevärd olägenhet för någon enskild. Närmare föreskrifter om över-
lämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen.

20 §4 Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medbor-
gare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammar-
rättens eller länsrättens domkrets och som inte är underårig eller har förval-
tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Anställd vid domstol, skattemyndighet, länsstyrelse eller under läns-

styrelse lydande myndighet, allmän försäkringskassa eller Riksförsäkrings-

1

Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.

2

Senaste lydelse 1986:1285.

3

Senaste lydelse 1994:435.

4

Senaste lydelse 1995:21.

2021

background image

SFS 1997:1088

verket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åkla-
gare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan
inför rätta samt ledamot av skattenämnd eller socialförsäkringsnämnd.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig

att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman
är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2022

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.