SFS 2019:471 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS2019-471.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

Utfärdad den 19 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar2 ska ha följande lydelse.

18 §3 En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. vid åtgärder som endast avser måls beredande,
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvalt-

ningsrätt,

3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende, och

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut
som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon annan som
har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän
förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter
om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
en uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteför-
farandelagen eller någon annan skatteförfattning,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 6 a §§ lagen

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård vid
en låsbar enhet enligt 15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c §
samma lag, mål om vård i enskildhet enligt 15 d § samma lag, mål om till-
fälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart om-
händertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall, mål om vård i enskildhet enligt 34 a § samma lag, mål om avskildhet
enligt 34 b § samma lag, mål om vård vid en låsbar enhet enligt 14 § lagen
(1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om vård i
enskildhet enligt 14 a § samma lag, mål om avskildhet enligt 17 § samma
lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),

1 Prop. 2018/19:102, bet. 2018/19:SoU20, rskr. 2018/19:261.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2018:1262.

SFS

2019:471

Publicerad
den

25 juni 2019

background image

2

SFS

2019:471

mål enligt 12 § första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket 3–5 och 9 när det gäller de fall då
vården inte har förenats med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt
utlänningslagen (2005:716), mål enligt strafftidslagen (2018:1251), mål en-
ligt fängelselagen (2010:610) och mål enligt lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt eller

om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,

5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146)

om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upp-
handling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet,

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311)

om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.