SFS 2001:26 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

010026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 1 februari 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse.

14 §

2

Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas

vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras
vid en länsrätt.

Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet

först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller
förordning.

Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband

med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras
utan avsevärd olägenhet för någon part.

En länsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avse-

värd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan länsrätt som
handlägger sådana mål.

Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas

av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132.

2

Senaste lydelse 1998:373.

SFS 2001:26

Utkom från trycket
den 20 februari 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.