SFS 2019:847 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS2019-847.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-

domstolar

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar2 ska ha följande lydelse.

19 §3 Nämndemän utses genom val. Val förrättas av regionfullmäktige. I
Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande

som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det
antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant propor-
tionellt val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska

väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän
i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är
behörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets
han eller hon är folkbokförd.

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och
yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig samman-
sättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän
eller som tjänstgjort kortast tid.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2014:905.

SFS

2019:847

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.