SFS 1998:373 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

980373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

dels att 4 a, 8, 12, 13 a och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

4 a §

2 På avdelning dömer fem regeringsråd. Avdelningen är dock domför

med fyra regeringsråd, om tre av dessa är ense om slutet.

Vid prövning av ansökningar om resning eller återställande av försutten

tid och vid prövning av frågor som avses i 28 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) är avdelningen domför med tre regeringsråd, om prövningen är
av enkel beskaffenhet. Har regeringsrätten tidigare avslagit en ansökan om
resning från samma sökande beträffande samma avgörande och anför sökan-
den inget nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen, är
avdelningen dock domför med ett regeringsråd, om ansökningen avslås eller
avvisas.

Vid prövning av talan mot ett beslut där ett överklagande har avvisats

såsom för sent inkommet samt vid beslut om avskrivning av mål efter
återkallelse är avdelningen domför med ett regeringsråd.

Frågor om prövningstillstånd får avgöras av ett regeringsråd. Fler än tre

regeringsråd får inte delta. Detsamma gäller vid behandling av andra frågor
i mål där prövningstillstånd krävs för prövning av överklagande, om
frågorna behandlas före eller i samband med frågan om prövningstillstånd.

8 §

3 Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos dom-

stolen,

2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och

mål om skatt, m. m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Senaste lydelse 1992:508.

3

Senaste lydelse 1995:529

Svensk författningssamling

SFS 1998:373
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

6)6

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap.

11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller
ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller

därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndig-
het,

5. ansökningar enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa för-

valtningsbeslut i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

6. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i

lag skall prövas av kammarrätt.

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

8 a § Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har nära
samband med varandra, får målen handläggas vid en av kammarrätterna, om
det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part.

En kammarrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan

avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan kam-
marrätt som handlägger sådana mål.

Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan kammarrätter

meddelas av regeringen.

12 §

4 Kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra lag-

farna ledamöter får ej sitta i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän skall ingå i rätten, är kam-

marrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra
lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall ej sitta i rätten.
Kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av överklagande av beslut som ej innebär att målet av-

göres,

2. vid förordnande rörande saken i avvaktan på målets avgörande samt

vid annan åtgärd som avser endast måls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta

prövats i sak.

Handlägges mål som avses i andra stycket gemensamt med annat mål, får

nämndemän deltaga vid handläggningen även av det senare målet.

Om domförhet vid behandling av vissa mål finns bestämmelser i fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram. Bestämmelser om domförhet vid behand-
ling av kommunalbesvärsmål finns i 13 a §.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför

med två ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid behand-
ling av andra frågor i mål där prövningtillstånd krävs för prövning av över-
klagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan om pröv-
ningstillstånd. Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överklagande
på grund av att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med två
ledamöter, om de är ense om slutet.

4

Senaste lydelse 1994:435.

background image

6)6

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten dom-

för med en lagfaren domare.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren

ledamot i kammarrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör för-
behållas lagfarna ledamöter, av en annan tjänsteman i kammarrätten som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om detta
meddelas av regeringen.

13 a §

5 Kammarrätten skall vid behandling av mål enligt 10 kap. kom-

munallagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen (1992:300) bestå av tre lag-
farna ledamöter och två sådana särskilda ledamöter som anges i 13 b §.

Kammarrätten är dock domför utan de särskilda ledamöterna i sådana fall

som anges i 12 § andra stycket 1–3 samt vid prövning av mål som är av
enkel beskaffenhet.

14 §

6 Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas

vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras
vid en länsrätt.

Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet

först prövats, om inte regeringen för ett visst slag av mål föreskriver något
annat.

Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband

med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras
utan avsevärd olägenhet för någon part.

En länsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avse-

värd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan länsrätt som
handlägger sådana mål.

Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas

av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

6HQDVWH O\GHOVH

6HQDVWH O\GHOVH

background image

6)6

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.