SFS 2006:305 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

060305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad 4 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

2 skall ha följande lydelse.

8 §

3 Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,
2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och

mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap.

11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller
ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller

därmed jämförbar åtgärd till länsrätt, kammarrätt eller förvaltningsmyndig-
het,

5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i

lag skall prövas av kammarrätt.

Regeringen förordnar om kammarrätternas domkretsar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 1998:373.

SFS 2006:305

Utkom från trycket
den 16 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.