SFS 2003:684 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

030684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 20 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

2 ordet ”skattemyndighet” skall bytas ut mot

”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.
Senaste lydelse av 20 § 1997:1088.

SFS 2003:684

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.