SFS 2005:719 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

050719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 18 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar

2 skall ha följande lydelse.

2 §

3

Regeringsrätten prövar

1. överklagande av kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen

(1971:291),

2. överklagande av annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller

enligt instruktion för kammarrätterna görs hos domstolen.

Regeringsrätten prövar ansökningar om resning och återställande av för-

sutten tid i andra fall än som anges i 8 §. I 14 kap. 9 § tredje stycket utlän-
ningslagen (2005:716) finns vidare bestämmelser om att Regeringsrätten i
vissa fall prövar om beslut om förvar skall bestå.

18 §

4

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan läns-

rätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller an-

nat uppenbart förbiseende,

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte
innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänste-
man som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid läns-
rätten eller vid en tingsrätt på samma ort som länsrätten. Närmare bestäm-
melser om detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattnings-

förfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar

1 Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 1995:21.

4 Senaste lydelse 2004:630.

SFS 2005:719

Utkom från trycket
den 18 oktober 2005

background image

2

SFS 2005:719

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan
granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa
upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt
15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om till-
fälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhän-
dertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om
vård i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten
ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig
isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 §
första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål
enligt 18 § första stycket 2–4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats
med särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykia-
trisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål
enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt samt mål enligt lagen (1963:193) om
samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet
av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattning-
arna,

5. mål enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,
6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften
av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Per Hall
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.