SFS 2004:803 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

040803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 förskrivs att 20 § lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

2 skall ha följande lydelse.

20 §

3

Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är svensk medbor-

gare som är folkbokförd i det län eller den del av länet som hör till kammar-
rättens eller länsrättens domkrets och som inte är underårig eller har förval-
tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelse eller under länsstyrelse

lydande myndighet eller Försäkringskassan får inte vara nämndeman. Det-
samma gäller lagfaren domare, åklagare, polisman och advokat eller annan
som har till yrke att föra andras talan inför rätta samt ledamot av skatte-
nämnd eller socialförsäkringsnämnd.

Nämndeman i länsrätt får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt.
Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig

att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman
är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2003:684.

SFS 2004:803

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.