SFS 2022:488 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS2022-488.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11, 12 och 17 §§ lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar2 ska ha följande lydelse.

11 §3 En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning
är presidenten eller en lagman.

Bestämmelser om särskild sammansättning av kammarrätten vid behand-

ling av vissa mål finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen
(2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt och lagen
(2022:482) om elektronisk kommunikation. Bestämmelser om särskild
sammansättning vid behandling av mål om laglighetsprövning enligt 13 kap.
kommunallagen (2017:725) finns i 13 a §.

12 §4 En kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra
lagfarna ledamöter får inte ingå i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän ska ingå i rätten är en kam-

marrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra
lagfarna ledamöter och tre nämndemän får inte ingå i rätten.

Om en av de lagfarna ledamöterna eller en av nämndemännen får för-

hinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten ändå domför.

En kammarrätt är domför utan nämndemän
1. vid prövning av överklagande av beslut som inte innebär att målet

avgörs,

2. vid förordnande om saken i avvaktan på målets avgörande och vid

annan åtgärd som endast avser målets beredande, och

3. vid beslut genom vilket domstolen skiljer sig från målet utan att detta

har prövats i sak.

Om ett mål som avses i andra stycket handläggs gemensamt med ett annat

mål, får nämndemän delta vid handläggningen även av det senare målet.

Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns i fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2010:1882) om åldersgränser för
film som ska visas offentligt och lagen (2022:482) om elektronisk kommu-
nikation. Bestämmelser om domförhet vid behandling av mål om laglighets-
prövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725) finns i 13 a §.

1 Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302.
2 Lagen omtryckt 1981:1323.
3 Senaste lydelse 2017:729.
4 Senaste lydelse 2018:1959.

SFS

2022:488

Publicerad
den

26 maj 2022

background image

2

SFS

2022:488

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför

med två lagfarna ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid
behandling av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs för prövning
av ett överklagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan
om prövningstillstånd. Ett prövningstillstånd som inte är begränsat enligt
34 a § tredje stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får meddelas av
en lagfaren ledamot, om frågan är enkel.

Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överklagande på grund av

att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med två lagfarna
ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av ett mål efter en återkallelse är kammarrätten

domför med en lagfaren ledamot.

Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren

ledamot i kammarrätten eller, om åtgärderna inte är av sådant slag att de bör
förbehållas lagfarna ledamöter, av någon annan som har tillräcklig kunskap
och erfarenhet och som är anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en
allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.

17 §5 En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare och tre nämn-
demän, om inte annat följer av 17 b eller 18 §. Om en av nämndemännen får
förhinder sedan handläggningen har påbörjats, är rätten domför med en
lagfaren domare och två nämndemän.

Om det finns skäl för det med hänsyn till målets omfattning eller svårig-

hetsgrad, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver vad som följer
av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet nämndemän. Om
någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan handläggningen har
påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga om domförhet.

Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns, förutom

i 18 §, i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2010:1882) om ålders-
gränser för film som ska visas offentligt och lagen (2022:482) om elektronisk
kommunikation.

Denna lag träder kraft den 3 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Brandell
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:1959.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.