SFS 2022:633 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS2022-633.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar2 ska ha följande lydelse.

19 §3 Nämndemän utses genom val. Val förrättas av regionfullmäktige. I
Gotlands län förrättas val av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande

som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det
antal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant
proportionellt val finns bestämmelser i lagen (2022:629) om proportionella
val i kommuner och regioner.

Regeringen får för ett visst län besluta att nämndemän i kammarrätt ska

väljas bland dem som för samma tjänstgöringstid har utsetts till nämndemän
i hovrätt. En nämndeman i hovrätt får även i annat fall, om han eller hon är
behörig, tjänstgöra som nämndeman i den kammarrätt inom vars domkrets
han eller hon är folkbokförd.

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och
yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig samman-
sättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän
eller som tjänstgjort kortast tid.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316.
2 Lagen omtryckt 1981:1323.
3 Senaste lydelse 2019:847.

SFS

2022:633

Publicerad
den

1 juni 2022

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.