SFS 2002:997 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

020997.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 och 18 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar

2

skall ha följande lydelse.

15 §

I länsrätt skall det finnas lagman. Som en del i en administrativ sam-

verkan får en länsrätt och en tingsrätt på samma ort ha gemensam lagman.

Om regeringen inte bestämmer något annat skall det i länsrätt även finnas

en eller flera rådmän. I de länsrätter som regeringen bestämmer skall det
också finnas en eller flera chefsrådmän.

Lagman, chefsrådman och rådman skall vara lagfarna. De utnämns av re-

geringen.

18 §

3

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages,
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan läns-

rätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller an-

nat uppenbart förbiseende,

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte
innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänste-
man som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid läns-
rätten eller vid en tingsrätt på samma ort som länsrätten. Närmare bestäm-
melser om detta meddelas av regeringen.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattnings-

förfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar
och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan

1

Prop. 2002/03:4, bet. 2002/03:JuU2, rskr. 2002/03:21.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 2000:355.

SFS 2002:997

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

2

SFS 2002:997

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa
upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om tillfälligt flyttningsförbud
enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § la-
gen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om tillfälligt om-
händertagande enligt 37 § smittskyddslagen (1988:1472), mål enligt 12 §
första stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål
enligt 18 § första stycket 2-4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats
med särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykia-
trisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (1989:529), mål
enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt samt mål enligt lagen (1963:193) om
samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet
av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattning-
arna,

5. mål enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,
6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften
av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Per Hall
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.