SFS 1998:1801 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

981801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10, 11 och 16 §§ lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar

2 skall ha följande lydelse.

10 § I varje kammarrätt skall det finnas en kammarrättspresident, en eller
flera kammarrättslagmän samt kammarrättsråd av vilka en eller flera skall
vara vice ordförande. De skall vara lagfarna.

Kammarrättspresidenten, kammarrättslagman och kammarrättsråd

utnämns av regeringen.

11 §

3 En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Regeringen får

bestämma att en avdelning skall vara förlagd till någon annan ort än den där
domstolen har sitt säte. Chef för en avdelning är presidenten eller en
lagman.

Om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling av vissa mål

finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och lagen
(1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram.
Bestämmelser om särskild sammansättning vid behandling av mål enligt 10
kap. kommunallagen (1991:900) och 22 kap. kyrkolagen (1992:300) finns i
13 a §.

16 § En länsrätt får vara indelad i avdelningar. Chef för en avdelning är
lagmannen eller en chefsrådman.

Om särskild sammansättning av länsrätt vid behandling av mål om fastig-

hetstaxering finns bestämmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1

Prop. 1998/99:1 utg. omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 1995:21. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

Svensk författningssamling

SFS 1998:1801
Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

SFS 1998:1801

2

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.