SFS 2010:1398 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

101398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

2

dels att i 1, 4 a, 4 b, 6 och 7 §§ samt i rubriken närmast före 2 § ordet ”Re-

geringsrätten” ska bytas ut mot ”Högsta förvaltningsdomstolen”,

dels att 2, 3, 4, 5, 10 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 28 a §, av följande lydelse.

2 §

3

Högsta förvaltningsdomstolen prövar

1. överklagande av kammarrätts beslut enligt förvaltningsprocesslagen

(1971:291),

2. överklagande av annat beslut i förvaltningsärende som enligt lag eller

enligt instruktion för kammarrätterna görs hos domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om resning och åter-

ställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 §. I 14 kap. 9 § tredje
stycket utlänningslagen (2005:716) finns vidare bestämmelser om att Högsta
förvaltningsdomstolen i vissa fall prövar om beslut om förvar eller uppsikt
ska bestå.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar som första domstol om justitieråd i

Högsta domstolen ska skiljas eller avstängas från sin anställning eller vara
skyldig att genomgå läkarundersökning.

3 §

4

Högsta förvaltningsdomstolen består av fjorton justitieråd eller det hö-

gre antal som behövs. Minst två tredjedelar av antalet justitieråd ska vara
lagfarna. Justitieråden får inte inneha eller utöva något annat ämbete.

Ett av justitieråden ska vara domstolens ordförande.
När ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig om-

ständighet inte kan tjänstgöra i Högsta förvaltningsdomstolen, får den som
avgått med ålderspension från sin anställning som justitieråd förordnas att

1 Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.

2 Senaste lydelse av
1 § 2009:773
4 a § 2009:345
4 b § 2009:345
6 § 2009:345
7 § 2009:345.

3 Senaste lydelse 2005:719.

4 Senaste lydelse 2009:345.

SFS 2010:1398

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

2

SFS 2010:1398

tillfälligt tjänstgöra som ersättare. Vad som i lag eller annan författning före-
skrivs om justitieråd ska även tillämpas på ersättare.

Om justitieråds tjänstgöring i Lagrådet är särskilt föreskrivet.

4 §

5

Högsta förvaltningsdomstolen får vara indelad i avdelningar. Om Hö-

gsta förvaltningsdomstolen är indelad i avdelningar, är Högsta förvaltnings-
domstolens ordförande även ordförande på en avdelning. Ett av de övriga
justitieråden är ordförande på annan avdelning.

5 §

6

Om det vid överläggning till dom eller beslut framkommer att den me-

ning som råder i rätten avviker från en rättsgrundsats eller lagtolkning, som
förut varit antagen av Högsta förvaltningsdomstolen, får rätten besluta att
målet eller, om det är lämpligt, en viss fråga i målet ska avgöras av Högsta
förvaltningsdomstolen i dess helhet. Ett sådant beslut får också meddelas om
det i annat fall är av särskild betydelse för rättstillämpningen att målet eller
en viss fråga avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet.

Om det i olika domar eller beslut av Högsta förvaltningsdomstolen har

kommit till uttryck mot varandra stridande åsikter i fråga om en viss rätts-
grundsats eller lagtolkning, gäller första stycket första meningen endast om
rätten finner att den rådande meningen avviker från den dom eller det beslut
som meddelades senast.

När ett mål eller en fråga avgörs av Högsta förvaltningsdomstolen i dess

helhet ska alla justitieråd som inte har förhinder delta i avgörandet.

10 §

7

I varje kammarrätt ska det finnas en kammarrättspresident, en eller

flera kammarrättslagmän samt kammarrättsråd av vilka en eller flera ska
vara vice ordförande. De ska vara lagfarna.

15 §

8

I förvaltningsrätt ska det finnas lagman. Som en del i en administra-

tiv samverkan får en förvaltningsrätt och en tingsrätt på samma ort ha ge-
mensam lagman.

Om regeringen inte bestämmer något annat ska det i en förvaltningsrätt

även finnas en eller flera rådmän. I de förvaltningsrätter som regeringen be-
stämmer ska det också finnas en eller flera chefsrådmän.

Lagman, chefsrådman och rådman ska vara lagfarna.

28 a §

I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns be-

stämmelser om utnämning av sådana domare som avses i 3, 4, 10 och 15 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Vid tillämpning av 3 § ska med justitieråd som avgått med ålders-

pension jämställas regeringsråd som avgått med ålderspension.

5 Senaste lydelse 2009:345.

6 Senaste lydelse 2009:345.

7 Senaste lydelse 1998:1801.

8 Senaste lydelse 2009:773.

background image

3

SFS 2010:1398

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.