SFS 2010:1422 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2010:1422 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
101422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1971:289) om allmänna

förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

8 §

3

Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,
2. mål enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och

mål om skatt, m.m. i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap.

13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller
ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller

därmed jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvalt-
ningsmyndighet och

5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i

lag ska prövas av kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2009:773.

SFS 2010:1422

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.