SFS 2010:1884 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

101884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 och 12 §§ lagen (1971:289)

om allmänna förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

11 §

3

En kammarrätt får vara indelad i avdelningar. Regeringen får

bestämma att en avdelning ska vara förlagd till någon annan ort än den där
domstolen har sitt säte. Chef för en avdelning är presidenten eller en lagman.

Bestämmelser om särskild sammansättning av kammarrätt vid behandling

av vissa mål finns i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation och lagen (2010:1882) om åldersgränser för
film som ska visas offentligt. Bestämmelser om särskild sammansättning vid
behandling av mål enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) finns i 13 a §.

12 §

4

En kammarrätt är domför med tre lagfarna ledamöter. Fler än fyra

lagfarna ledamöter får inte sitta i rätten.

När det är särskilt föreskrivet att nämndemän ska ingå i rätten, är en kam-

marrätt domför med tre lagfarna ledamöter och två nämndemän. Fler än fyra
lagfarna ledamöter och tre nämndemän får i sådant fall inte sitta i rätten. En
kammarrätt är dock domför utan nämndemän

1. vid prövning av överklagande av beslut som inte innebär att målet

avgörs,

2. vid förordnande om saken i avvaktan på målets avgörande och vid

annan åtgärd som avser endast måls beredande, eller

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet utan att detta prö-

vats i sak.

Handläggs ett mål som avses i andra stycket gemensamt med ett annat

mål, får nämndemän delta vid handläggningen även av det senare målet.

Bestämmelser om domförhet vid behandling av vissa mål finns i fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (2003:389) om elektronisk kommuni-
kation, och lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas of-
fentligt. Bestämmelser om domförhet vid behandling av kommunalbesvärs-
mål finns i 13 a §.

1 Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2007:880.

4 Senaste lydelse 2007:880.

SFS 2010:1884

Utkom från trycket
den 21 december 2010

background image

2

SFS 2010:1884

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd är kammarrätten domför

med två ledamöter, om de är ense om slutet. Detsamma gäller vid behand-
ling av andra frågor i mål där prövningstillstånd krävs för prövning av över-
klagande, om frågorna behandlas före eller i samband med frågan om pröv-
ningstillstånd. Vid behandling av en fråga om avvisning av ett överklagande
på grund av att det har kommit in för sent är kammarrätten domför med två
ledamöter, om de är ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är kammarrätten dom-

för med en lagfaren domare.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren

ledamot i kammarrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör för-
behållas lagfarna ledamöter, av en annan tjänsteman i kammarrätten som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet. Regeringen meddelar närmare föreskrif-
ter om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.