SFS 2011:1032 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2011:1032 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
111032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 29 september 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om all-

männa förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

18 §

3

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. vid åtgärd som avser endast måls beredande,
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan för-

valtningsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller

annat uppenbart förbiseende och

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut
som inte innefattar prövning av målet i sak.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänste-
man som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid för-
valtningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten.
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskatt-

ningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevi-
sion eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upp-
lysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfatt-
ningarna,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt
15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om till-
fälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart om-
händertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa

1 Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2010:616.

SFS 2011:1032

Utkom från trycket
den 11 oktober 2011

background image

2

SFS 2011:1032

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

fall, mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om
vård i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten
ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig
isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § för-
sta stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt
18 § första stycket 3�5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats
med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykia-
trisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål
enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt fängelse-
lagen (2010:610) samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatte-
författningarna,

5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet,

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.