SFS 2011:1303 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

111303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 och 18 §§ lagen (1971:289) om

allmänna förvaltningsdomstolar

2 ska ha följande lydelse.

8 §

3

Kammarrätt prövar

1. överklagande som enligt lag eller annan författning görs hos domstolen,
2. mål om ersättning för kostnader enligt skatteförfarandelagen

(2011:1244) i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen,

3. sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap.

13 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller
ärendet slutligt avgjorts av en förvaltningsrätt eller förvaltningsmyndighet,

4. ansökningar om återställande av försutten tid för överklagande eller

därmed jämförbar åtgärd till förvaltningsrätt, kammarrätt eller förvaltnings-
myndighet och

5. mål om sådant onödigt uppehållande av ärende som enligt föreskrift i

lag ska prövas av kammarrätt.

Regeringen meddelar föreskrifter om kammarrätternas domkretsar.

18 §

4

En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam

1. vid åtgärd som avser endast måls beredande,
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvalt-

ningsrätt,

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller an-

nat uppenbart förbiseende och

4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten

rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut
som inte innefattar prövning av målet i sak.

Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant

slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänste-
man som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid för-
valtningsrätten eller vid en tingsrätt på samma ort som förvaltningsrätten.
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om detta.

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2010:1422.

4 Senaste lydelse 2011:1032.

SFS 2011:1303

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1303

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandela-

gen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
om uppgifts eller handlings undantagande från kontroll enligt skatteförfaran-
delagen eller annan skatteförfattning,

3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt
15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om till-
fälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag, mål om omedelbart omhän-
dertagande enligt 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 § samma lag, mål om
vård i enskildhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten
ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig
isolering enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § för-
sta stycket och 33 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt
18 § första stycket 3–5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats
med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykia-
trisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål
enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt fängelse-
lagen (2010:610) samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med Dan-
mark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.,

4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt

eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,

5. mål enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen

(2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-
hetsområdet,

6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock

endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt och
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt lagen (1978:880)

om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, lagen (1989:479) om er-
sättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. samt lagen
(1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål om handlings undanta-

gande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om
befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller läm-
na kontrolluppgift enligt de skatteförfattningar som avses i 18 § fjärde
stycket 2 i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.