SFS 1997:290 Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål / SFS 1997:290 Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
SFS 1997_290 Lag om ändring i lagen (1971_309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

501

SFS 1997:290
Utkom från trycket
den 10 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1971:309) om behörighet
för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa
mål;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1971:309) om behörig-

het för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål skall ha följande ly-
delse.

1 §2 Om besvär mot beslut, vilket meddelats med stöd av lag eller annan

författning som utfärdats före den 1 januari 1972, enligt vad hittills gällt

skall anföras hos Konungen, skall besvären, i den mån ej annat föreskrives i
2 §, i stället anföras hos kammarrätt i följande mål:

1. mål om val till befattning eller uppdrag, mål om val för upprättande av

förslag till befattning eller uppdrag,

4. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av statsmedel, så-

vida ej författningen hänvisar den som gör anspråk på ersättning att vid tvist
anhängiggöra talan hos allmän domstol eller expropriationsdomstol eller er-
sättning enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal för-
valtningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön enligt lagen
(1942:350) om fornminnen eller om ersättning enligt naturvårdslagen
(1964:822),

5. mål om beslut av tullmyndighet i samband med in- eller utförsel av vara

med undantag dock för sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller
återbetalning av tull, skatt eller annan avgift som meddelats med stöd av re-
geringens bemyndigande, mål om tillstånd att hålla provianteringsfrilager,

6. mål om beslut rörande statens, kommunens eller annan komunal för-

valtningsenhets uttagande enligt gällande föreskrift av skatt eller annan av-
gift, såvida ej beslutet avser nedsättning eller befrielse och meddelats med
stöd av regeringens bemyndigande eller fråga är om oljeavgift eller avgift,

1

Prop. 1996/97:86, bet. 1996/97:FöU6, rskr. 1996/97:204.

2

Senaste lydelse 1994:1728.

background image

502

SFS 1997:290

vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän domstol,

7. mål om beslut rörande återbetalning av utskylder, böter eller andra all-

männa medel, såvida ej beslutet meddelats med stöd av regeringens bemyn-
digande eller avser avgift vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut
av allmän domstol,

8. anmärknings- och avkortningsmål, mål om tillsyn över stiftelser,
9. mål om beslut som enligt författning eller föreskrift rörande den all-

männa hälsovården, rörande förebyggande eller bekämpande av djur- eller
växtsjukdomar eller rörande djurs vård eller behandling i särskilt fall medde-
lats angående förbud, föreläggande, föreskrift, tillstånd eller godkännande
eller angående omhändertagande, smittrening, oskadliggörande eller lik-
nande åtgärd, såvida ej fråga är om skyldighet, som enligt författning åvilar
kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet, eller om beslut enligt ar-

betarskyddslagen (1949:1) eller med stöd därav meddelade föreskrifter, all-
männa ordningsstadgan (1956:617), lagen (1956:618) om allmänna sam-
mankomster eller strålskyddslagen (1958:110) eller i ärende som avses i
skogsförläggningslagen (1963:246),

11. mål om föreläggande vid vite, såvida ej fråga är om skyldighet, som

enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet,
eller om föreläggande enligt lagen (1919:240) om fondkommissionsrörelse
och fondbörsverksamhet, lagen (1948:433) om försäkringsrörelse, lagen
(1950:272) om rätt för utländsk försäkringsanstalt att driva försäkringsrö-
relse här i riket, lagen (1950:596) om rätt till fiske, lagen (1955:183) om
bankrörelse, lagen (1955:416) om sparbanker, lagen (1956:216) om jord-
brukskasserörelsen, lagen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk
försäkringsrörelse vid krig m.m., lagen (1959:118) om krigsansvarighet för
liv- och invaliditetsförsäkring, lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, jordför-
värvslagen (1965:290), förordningen (1968:576) om Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar, miljöskyddslagen
(1969:387), jordhävdslagen (1969:698), lagen (1970:65) om Sveriges all-
männa hypoteksbank och om landshypoteksföreningar, lagen (1970:596) om

förenklad aktiehantering eller lagen (1971:827) om registrering av aktieinne-
hav,

12. mål om utdömande av vite,
13. mål om beslut som i särskilt fall meddelats angående behandlingen av

häktad eller den som anhållits eller gripits för brott eller som eljest hålles i
förvar tillfälligt eller angående verkställighet av straff eller annan brottspå-
följd eller av intagning i arbetsanstalt,

14. mål om handräckning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

2. I mål där beslut fattats med stöd av lagen (1942:335) om särskilda

skyddsåtgärder för vissa kraftanläggningar m.m. skall äldre bestämmelser
fortfarande tillämpas.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.