SFS 1998:302 Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål / SFS 1998:302 Lag om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål
SFS 1998_302 Lag om ändring i lagen (1971_309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:302
Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om ändring i lagen (1971:309) om behörighet för
allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål;

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1971:309) om behörig-

het för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål skall ha följande ly-
delse.

1 §2 Om besvär mot beslut, vilket meddelats med stöd av lag eller annan

författning som utfärdats före den 1 januari 1972, enligt vad hittills gällt

1

Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215.

2

Senaste lydelse 1997:290.

650

background image

SFS 1998:302

skall anföras hos Konungen, skall besvären, i den mån ej annat föreskrives i
2 §, i stället anföras hos kammarrätt i följande mål:

I. mål om val till befattning eller uppdrag, mål om val för upprättande av

förslag till befattning eller uppdrag,

4. mål om annan ersättning som enligt författning utgår av statsmedel, så-

vida ej författningen hänvisar den som gör anspråk på ersättning att vid tvist
anhängiggöra talan hos allmän domstol eller expropriationsdomstol eller er-
sättning enligt författningen utgår till kommun eller annan kommunal för-
valtningsenhet eller fråga är om ersättning eller hittelön enligt lagen
(1942:350) om fornminnen eller om ersättning enligt naturvårdslagen
(1964:822),

5. mål om beslut av tullmyndighet i samband med in- eller utförsel av vara

med undantag dock för sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller
återbetalning av tull, skatt eller annan avgift som meddelats med stöd av re-
geringens bemyndigande, mål om tillstånd att hålla provianteringsfrilager,

6. mål om beslut rörande statens, kommunens eller annan kommunal för-

valtningsenhets uttagande enligt gällande föreskrift av skatt eller annan av-
gift, såvida ej beslutet avser nedsättning eller befrielse och meddelats med
stöd av regeringens bemyndigande eller fråga är om oljeavgift eller avgift,
vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut av allmän domstol,

7. mål om beslut rörande återbetalning av utskylder, böter eller andra all-

männa medel, såvida ej beslutet meddelats med stöd av regeringens bemyn-
digande eller avser avgift vars uttagande genom utmätning förutsätter beslut
av allmän domstol,

8. anmärknings- och avkortningsmål, mål om tillsyn över stiftelser,

9. mål om beslut som enligt författning eller föreskrift rörande den all-

männa hälsovården, rörande förebyggande eller bekämpande av djur- eller
växtsjukdomar eller rörande djurs vård eller behandling i särskilt fall medde-
lats angående förbud, föreläggande, föreskrift, tillstånd eller godkännande
eller angående omhändertagande, smittrening, oskadliggörande eller lik-
nande åtgärd, såvida ej fråga är om skyldighet, som enligt författning åvilar
kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet, eller om beslut enligt ar-
betarskyddslagen (1949:1) eller med stöd därav meddelade föreskrifter, all-
männa ordningsstadgan (1956:617), lagen (1956:618) om allmänna sam-
mankomster eller strålskyddslagen (1958:110) eller i ärende som avses i
skogsförläggninglagen (1963:246),

II. mål om föreläggande vid vite, såvida ej fråga är om skyldighet, som

enligt författning åvilar kommun eller annan kommunal förvaltningsenhet,
eller om föreläggande enligt lagen (1919:240) om fondkommissionärs-
rörelse och fondbörsverksamhet, lagen (1948:433) om försäkringsrörelse, la-
gen (1950:596) om rätt till fiske, lagen (1955:183) om bankrörelse, lagen

(1955:416) om sparbanker, lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen, la-
gen (1959:73) med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid
krig m.m., lagen (1959:118) om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsför-
säkring, lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, jordförvärvslagen (1965:290),
förordningen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och

om stadshypoteksföreningar, miljöskyddslagen (1969:387), jordhävdslagen
(1969:698), lagen (1970:65) om Sveriges allmänna hypoteksbank och om
landshypoteksföreningar, lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering el-
ler lagen (1971:827) om registrering av aktieinnehav,

651

background image

SFS 1998:302

12. mål om utdömande av vite,
13. mål om beslut som i särskilt fall meddelats angående behandlingen av

häktad eller den som anhållits eller gripits för brott eller som eljest hålles i
förvar tillfälligt eller angående verkställighet av straff eller annan brottspå-
följd eller av intagning i arbetsanstalt,

14. mål om handräckning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

2.1 mål där beslut fattats med stöd av lagen (1950:272) om rätt för utländ-

ska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige skall äldre be-
stämmelser fortfarande tillämpas.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

652

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.