SFS 2012:980 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2012:980 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
120980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder <br/>och hyresn�mnder</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 december 2012.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 4, 10, 12, 15, 22 och 23 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1973:188) om arrenden�mnder och hyresn�mnder ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift att </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist,<br/>2. pr�va tvist om �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">och 16 � andra stycket, �ndrad anv�ndning av lokal enligt 12 kap. 23 � andra<br/>stycket, skadest�nd enligt 12 kap. 24 a �, �verl�telse av hyresr�tt enligt<br/>12 kap. 3437 ��, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �,<br/>f�rl�ngning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 �, villkor enligt 12 kap. 54 �,<br/>�terbetalning av hyra och fastst�llande av hyra enligt 12 kap. 55 e �, upp-<br/>skov med avflyttning enligt 12 kap. 59 � eller f�rel�ggande enligt 12 kap.<br/>64 �, allt jordabalken,</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2 a. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 2224 �� hyresf�rhandlingslagen</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1978:304) eller om �terbetalningsskyldighet enligt 23 � samma lag,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2 b. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 � lagen (2002:93) om ko-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">operativ hyresr�tt eller tvist om uppl�telse med kooperativ hyresr�tt enligt<br/>4 kap. 6 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2 c. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 4 � lagen (2012:978) om uthyrning</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av egen bostad,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. pr�va tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 �, skyldighet att uppl�ta</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">bostadsr�tt enligt 4 kap. 6 � eller villkor f�r uppl�telse av bostadsr�tt enligt<br/>samma �, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �, uppl�telse av l�genhet i andra hand<br/>enligt 7 kap. 11 � eller utd�mande av vite enligt 11 kap. 2 �, allt bostadsr�tts-<br/>lagen (1991:614),</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i 12 kap.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">1 � sj�tte stycket, 45 a eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i<br/>9 kap. 16 � f�rsta stycket 1, 1 a eller 2 bostadsr�ttslagen,</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,<br/>5 a. pr�va tvist mellan hyresv�rd och hyresg�storganisation enligt hyres-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rhandlingslagen, </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128.</p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:27.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2012:980</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 januari 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2012:980</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. pr�va fr�gor enligt bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">rustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken eller f�rb�tt-<br/>rings- och �ndrings�tg�rder enligt 12 kap. 18 d18 f �� och 18 h � samma<br/>balk,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. pr�va fr�gor enligt lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ombildning till bostadsr�tt eller kooperativ hyresr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett �rende tas upp av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten �r be-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">l�gen.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:325px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Uteblir s�kanden fr�n ett sammantr�de, ska �rendet avskrivas. Om</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">motparten uteblir, f�r n�mnden f�rel�gga honom eller henne att inst�lla sig<br/>vid vite. Om parten �nd� uteblir och det inte kan antas att f�rlikning kan<br/>komma till st�nd, ska �rendet avskrivas. I fr�ga om en tvist som avses i 1 �<br/>f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c eller 3, ska dock �ren-<br/>det avg�ras trots att parten inte har inst�llt sig. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Uteblir b�da parterna i en tvist som en domstol h�nskjutit till n�mnden,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ska �rendet avskrivas. Uteblir endast den ena parten, g�ller f�rsta stycket an-<br/>dra och tredje meningarna. </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta och andra styckena g�ller inte, om det finns anledning att anta att</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">en part har laga f�rfall f�r sin utevaro.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:537px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden ska klarl�gga tvistefr�gorna och, �ven om medling inte har</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">beg�rts, f�rs�ka f�rlika parterna.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Kan parterna inte f�rlikas efter f�rslag av n�gondera parten, ska n�mnden</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">l�gga fram f�rslag till f�rlikning, om det inte �r uppenbart att f�ruts�ttningar<br/>f�r f�rlikning saknas.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det inte tr�ffas n�gon f�rlikning, ska tvisten avg�ras av n�mnden, om</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tvisten r�r en fr�ga som avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2,<br/>2 a, 2 b, 2 c eller 3. I annat fall ska �rendet avskrivas.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:696px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Har parterna avtalat att en tvist ska avg�ras av skiljem�n utan f�rbe-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">h�ll om r�tt f�r parterna att angripa skiljedomen i sak och har, vid arren-<br/>detvist, arrenden�mnden eller, vid hyres- eller bostadsr�ttstvist, hyresn�mn-<br/>den utsetts till skiljen�mnd, ska n�mnden p� ans�kan avg�ra tvisten genom<br/>skiljedom. I fr�ga om ans�kan och en parts f�rsta inlaga till n�mnden g�ller<br/>8 �. Har tvisten redan h�nskjutits till n�mnden, kan skiljedom dock alltid be-<br/>g�ras muntligen inf�r n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett �rende som n�mnden ska avg�ra genom skiljedom g�ller lagen</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">(1999:116) om skiljef�rfarande, i den m�n annat inte f�ljer av denna lag.<br/>Vardera parten svarar f�r sin kostnad i tvist som avses i 9 kap. 10 eller 14 �,<br/>10 kap. 6 � eller 12 kap. 49 eller 54 � jordabalken, 5 � lagen (1957:390) om<br/>fiskearrenden, 4 kap. 9 � bostadsr�ttslagen (1991:614) eller 4 � lagen<br/>(2012:978) om uthyrning av egen bostad.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2005:1061.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2005:1061.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2005:1061.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2012:980</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">N�mndens beslut har r�ttskraft n�r tiden f�r �verklagande har g�tt ut,</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">om beslutet inneb�r att en fr�ga som avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 5 eller<br/>4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta g�ller<br/>dock inte beslut som inneb�r att n�mnden har avslagit en ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">stycket jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">2. upprustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken, <br/>3. tillst�nd enligt 12 kap. 18 d18 f ��, 23 � andra stycket, 3437 eller</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">40 � jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">4. tillst�nd enligt 7 kap. 11 � bostadsr�ttslagen (1991:614), <br/>5. uppskov enligt 12 kap. 59 � jordabalken, <br/>6. f�rbud eller h�vande av f�rbud enligt 12 kap. 18 h � jordabalken, eller <br/>7. r�tt till f�rhandlingsordning enligt 9 � hyresf�rhandlingslagen (1978:304).<br/>Best�mmelserna i 27 och 28 �� f�rvaltningslagen (1986:223) om ompr�v-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ning av beslut ska inte till�mpas hos n�mnderna.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Det finns best�mmelser om �verklagande av hyresn�mndens beslut i</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36"> 12 kap. 70 � jordabalken,<br/> 6 � lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad,<br/> 31 � hyresf�rhandlingslagen (1978:304), <br/> 6 kap. 4 � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt, <br/> 11 kap. 3 � bostadsr�ttslagen (1991:614), <br/> 34 � bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), och <br/> 15 � lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r ombildning till</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">bostadsr�tt eller kooperativ hyresr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">Hyresn�mndens yttrande enligt 12 a � f�rsta stycket f�r inte �verklagas.<br/>Hyresn�mndens beslut f�r �verklagas hos Svea hovr�tt, om n�mnden <br/>1. avvisat en ans�kan som avses i 8, 11, 14, 15, 15 a, 16 eller 16 e �, eller</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">avvisat ett �verklagande, </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. avskrivit ett �rende enligt 8, 9, 10, 15 a, 16 eller 16 e �, dock inte n�r</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">�rendet kan �terupptas, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. ogillat en inv�ndning om j�v mot ledamot av n�mnden eller en inv�nd-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ning om att det finns ett hinder f�r �rendets pr�vning, </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">4. avvisat ett ombud eller ett bitr�de, <br/>5. beslutat om ers�ttning f�r n�gons medverkan i �rendet, <br/>6. utd�mt vite eller n�gon annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att f�lja f�re-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">l�ggande eller straff f�r f�rseelse i f�rfarandet, </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. beslutat i annat fall �n som avses i 5 i fr�ga som g�ller r�ttshj�lp enligt</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">r�ttshj�lpslagen (1996:1619), eller </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">8. stadf�st en f�rlikning.<br/>Ett �verklagande som avses i tredje stycket ska ges in till hyresn�mnden</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">inom tre veckor fr�n den dag beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om handl�ggningen hos hyresn�mnden av ett �verklagande som</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">avses i f�rsta eller tredje stycket till�mpas 52 kap. 2 och 4 �� r�tteg�ngsbal-<br/>ken.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2010:27.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2011:863.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2012:980</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft42">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2013.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft43">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder
och hyresn�mnder

;

utf�rdad den 20 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 4, 10, 12, 15, 22 och 23 �� lagen

(1973:188) om arrenden�mnder och hyresn�mnder ska ha f�ljande lydelse.

4 �

2

Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
2. pr�va tvist om �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5

och 16 � andra stycket, �ndrad anv�ndning av lokal enligt 12 kap. 23 � andra
stycket, skadest�nd enligt 12 kap. 24 a �, �verl�telse av hyresr�tt enligt
12 kap. 3437 ��, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �,
f�rl�ngning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 �, villkor enligt 12 kap. 54 �,
�terbetalning av hyra och fastst�llande av hyra enligt 12 kap. 55 e �, upp-
skov med avflyttning enligt 12 kap. 59 � eller f�rel�ggande enligt 12 kap.
64 �, allt jordabalken,

2 a. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 2224 �� hyresf�rhandlingslagen

(1978:304) eller om �terbetalningsskyldighet enligt 23 � samma lag,

2 b. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 � lagen (2002:93) om ko-

operativ hyresr�tt eller tvist om uppl�telse med kooperativ hyresr�tt enligt
4 kap. 6 � samma lag,

2 c. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 4 � lagen (2012:978) om uthyrning

av egen bostad,

3. pr�va tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 �, skyldighet att uppl�ta

bostadsr�tt enligt 4 kap. 6 � eller villkor f�r uppl�telse av bostadsr�tt enligt
samma �, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �, uppl�telse av l�genhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 � eller utd�mande av vite enligt 11 kap. 2 �, allt bostadsr�tts-
lagen (1991:614),

4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i 12 kap.

1 � sj�tte stycket, 45 a eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 � f�rsta stycket 1, 1 a eller 2 bostadsr�ttslagen,

5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
5 a. pr�va tvist mellan hyresv�rd och hyresg�storganisation enligt hyres-

f�rhandlingslagen,

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128.

2 Senaste lydelse 2010:27.

SFS 2012:980

Utkom fr�n trycket
den 4 januari 2013

background image

2

SFS 2012:980

6. pr�va fr�gor enligt bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken eller f�rb�tt-
rings- och �ndrings�tg�rder enligt 12 kap. 18 d18 f �� och 18 h � samma
balk,

7. pr�va fr�gor enligt lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r

ombildning till bostadsr�tt eller kooperativ hyresr�tt.

Ett �rende tas upp av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten �r be-

l�gen.

10 �

3

Uteblir s�kanden fr�n ett sammantr�de, ska �rendet avskrivas. Om

motparten uteblir, f�r n�mnden f�rel�gga honom eller henne att inst�lla sig
vid vite. Om parten �nd� uteblir och det inte kan antas att f�rlikning kan
komma till st�nd, ska �rendet avskrivas. I fr�ga om en tvist som avses i 1 �
f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c eller 3, ska dock �ren-
det avg�ras trots att parten inte har inst�llt sig.

Uteblir b�da parterna i en tvist som en domstol h�nskjutit till n�mnden,

ska �rendet avskrivas. Uteblir endast den ena parten, g�ller f�rsta stycket an-
dra och tredje meningarna.

F�rsta och andra styckena g�ller inte, om det finns anledning att anta att

en part har laga f�rfall f�r sin utevaro.

12 �

4

N�mnden ska klarl�gga tvistefr�gorna och, �ven om medling inte har

beg�rts, f�rs�ka f�rlika parterna.

Kan parterna inte f�rlikas efter f�rslag av n�gondera parten, ska n�mnden

l�gga fram f�rslag till f�rlikning, om det inte �r uppenbart att f�ruts�ttningar
f�r f�rlikning saknas.

Om det inte tr�ffas n�gon f�rlikning, ska tvisten avg�ras av n�mnden, om

tvisten r�r en fr�ga som avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 4 � f�rsta stycket 2,
2 a, 2 b, 2 c eller 3. I annat fall ska �rendet avskrivas.

15 �

5

Har parterna avtalat att en tvist ska avg�ras av skiljem�n utan f�rbe-

h�ll om r�tt f�r parterna att angripa skiljedomen i sak och har, vid arren-
detvist, arrenden�mnden eller, vid hyres- eller bostadsr�ttstvist, hyresn�mn-
den utsetts till skiljen�mnd, ska n�mnden p� ans�kan avg�ra tvisten genom
skiljedom. I fr�ga om ans�kan och en parts f�rsta inlaga till n�mnden g�ller
8 �. Har tvisten redan h�nskjutits till n�mnden, kan skiljedom dock alltid be-
g�ras muntligen inf�r n�mnden.

I ett �rende som n�mnden ska avg�ra genom skiljedom g�ller lagen

(1999:116) om skiljef�rfarande, i den m�n annat inte f�ljer av denna lag.
Vardera parten svarar f�r sin kostnad i tvist som avses i 9 kap. 10 eller 14 �,
10 kap. 6 � eller 12 kap. 49 eller 54 � jordabalken, 5 � lagen (1957:390) om
fiskearrenden, 4 kap. 9 � bostadsr�ttslagen (1991:614) eller 4 � lagen
(2012:978) om uthyrning av egen bostad.

3 Senaste lydelse 2005:1061.

4 Senaste lydelse 2005:1061.

5 Senaste lydelse 2005:1061.

background image

3

SFS 2012:980

22 �

6

N�mndens beslut har r�ttskraft n�r tiden f�r �verklagande har g�tt ut,

om beslutet inneb�r att en fr�ga som avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 5 eller
4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta g�ller
dock inte beslut som inneb�r att n�mnden har avslagit en ans�kan om

1. �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra

stycket jordabalken,

2. upprustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken,
3. tillst�nd enligt 12 kap. 18 d18 f ��, 23 � andra stycket, 3437 eller

40 � jordabalken,

4. tillst�nd enligt 7 kap. 11 � bostadsr�ttslagen (1991:614),
5. uppskov enligt 12 kap. 59 � jordabalken,
6. f�rbud eller h�vande av f�rbud enligt 12 kap. 18 h � jordabalken, eller
7. r�tt till f�rhandlingsordning enligt 9 � hyresf�rhandlingslagen (1978:304).
Best�mmelserna i 27 och 28 �� f�rvaltningslagen (1986:223) om ompr�v-

ning av beslut ska inte till�mpas hos n�mnderna.

23 �

7

Det finns best�mmelser om �verklagande av hyresn�mndens beslut i

 12 kap. 70 � jordabalken,
 6 � lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad,
 31 � hyresf�rhandlingslagen (1978:304),
 6 kap. 4 � lagen (2002:93) om kooperativ hyresr�tt,
 11 kap. 3 � bostadsr�ttslagen (1991:614),
 34 � bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), och
 15 � lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r ombildning till

bostadsr�tt eller kooperativ hyresr�tt.

Hyresn�mndens yttrande enligt 12 a � f�rsta stycket f�r inte �verklagas.
Hyresn�mndens beslut f�r �verklagas hos Svea hovr�tt, om n�mnden
1. avvisat en ans�kan som avses i 8, 11, 14, 15, 15 a, 16 eller 16 e �, eller

avvisat ett �verklagande,

2. avskrivit ett �rende enligt 8, 9, 10, 15 a, 16 eller 16 e �, dock inte n�r

�rendet kan �terupptas,

3. ogillat en inv�ndning om j�v mot ledamot av n�mnden eller en inv�nd-

ning om att det finns ett hinder f�r �rendets pr�vning,

4. avvisat ett ombud eller ett bitr�de,
5. beslutat om ers�ttning f�r n�gons medverkan i �rendet,
6. utd�mt vite eller n�gon annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att f�lja f�re-

l�ggande eller straff f�r f�rseelse i f�rfarandet,

7. beslutat i annat fall �n som avses i 5 i fr�ga som g�ller r�ttshj�lp enligt

r�ttshj�lpslagen (1996:1619), eller

8. stadf�st en f�rlikning.
Ett �verklagande som avses i tredje stycket ska ges in till hyresn�mnden

inom tre veckor fr�n den dag beslutet meddelades.

I fr�ga om handl�ggningen hos hyresn�mnden av ett �verklagande som

avses i f�rsta eller tredje stycket till�mpas 52 kap. 2 och 4 �� r�tteg�ngsbal-
ken.

6 Senaste lydelse 2010:27.

7 Senaste lydelse 2011:863.

background image

4

SFS 2012:980

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2012

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.