SFS 2014:356 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2014:356 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
140356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder;

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1973:188) om arrende-

nämnder och hyresnämnder

2 ska införas en ny paragraf, 13 b §, av följande

lydelse.

13 b §

Om hyresvärden i ett ärende gör gällande att rätt till förlängning av

hyresavtalet enligt 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken saknas på grund
av störningar i boendet eller dröjsmål med betalning av hyran, ska hyres-
nämnden lämna en underrättelse om detta till socialnämnden i den kommun
där lägenheten är belägen.

Underrättelsen till socialnämnden ska lämnas så snart som möjligt. Om det

framgår att socialnämnden redan är informerad, behöver någon underrättelse
inte lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

SFS 2014:356

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.