SFS 1973:542

730542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:542 Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1973 : 188) om arrendenämnder

v i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 4, 16 och 23 §§ samt rubriken före

1082

1 Prop. 1973; 22, CU 20, r skr 209,

'⬢t

den26junii973

och hyresnämnder;

given Stockholms slott den 25 maj 1973.

11

¬

background image

16 § lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder skall ha

SFS 1973: 542

nedan angivna lydelse.

4 § Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift

att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,

2. pröva tvist om överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34�36 §§,

upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förlängning av

hyresavtal eller villkor för sådan förlängning enligt 12 kap. 49 §, hyres­

villkor enligt 12 kap. 55 § eller uppskov med avflyttning enligt 12 kap.

59 §, allt jordabalken,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av

lägenhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap en­
ligt 52 §, allt bostadsrättslagen (1971; 479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i

12 kap. 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 60 § första
stycket 1 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
6. pröva frågor enligt lagen (1970:246) om tvångsförvaltning av

bostadsfastighet och enligt bostadssaneringslagen (1973: 531).

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten

är belägen.

�rende angående tvångsförvaltning och bostadssanering

16 § Ansökan i fråga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara skrift­

lig samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare

samt sökandens yrkande och grunderna för detta. Ansökan i fråga en­

ligt bostadssaneringslagen skall dessutom vara åtföljd av den utredning

i tekniskt, ekonomiskt eller annat hänseende som behövs för ärendets

prövning.

Vad som föreskrives i 8 § andra�femte styckena äger motsvarande

tillämpning i fråga om ansökan som avses i första stycket.

Förhandling skall håUas inför nänmden, om det ej är uppenbart

att förhandling ej behövs. Fastighetens ägare kan vid vite föreläggas
att inställa sig till förhandling. Fastighetsägarens utevaro från för­

handling i ärende enligt bostadssaneringslagen utgör ej hinder för ären­
dets prövning.

23 § Om rätt för part att klandra beslut av nämnd i arrende-, hyres-
eller bostadsrättstvist och om fullföljd av talan mot hyresnämnds be­
slut i fråga om godkännande av beslut på föreningsstämma eller i ären­
de angående tvångsförvaltning eller bostadssanering finns bestämmel­
ser i 8 kap. 31 § och 12 kap. 70 § jordabalken, 16 § lagen (1957: 390)

om fiskearrenden, 76 § bostadsrättslagen (1971: 479), 17 § lagen (1970:
246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet samt 21 § bostadssa­

neringslagen (1973: 531).

Mot beslut av nämnd får talan i annat fall än som avses i sjätte

stycket föras hos fastighetsdomstolen genom besvär, när nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11 eller 14�16 §,

1083

¬

background image

SFS 1973: 542

2. avskrivit ärende enligt 8�10 eller 16 §, dock ej när ärendet kan

återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före­

läggande eller ådömt straff för förseelse i fö rfarandet.

Besvärshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol som avses i

8 kap. 32 § och 12 kap. 71 § jordabalken, 17 § lagen (1957: 390) om
fiskearrenden, 77 § bostadsrättslagen (1971:479), 11 § lagen (1970:

246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet samt 21 § bostadssane­
ringslagen (1973: 531) inom tre veckor från den dag beslutet meddela­

des. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom

rätt tid, skall den avvisas av fastighetsdomstolen. I övrigt äger 52 kap.

3 och 5�12 §§ rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Bestämmel­

se som avser hovrätt gäller därvid i stället fastighetsdomstolen. Mot

fastighetsdomstolens beslut med anledning av besvär enligt andra

stycket 1�3 får talan ej föras.

Mot annat beslut av nämnd än som avses i första och andra styckena

får talan föras endast i samband med sådan talan som avses i första

stycket.

Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, återupp-

tages ärendet av nämnden.

Andra�femte styckena äger motsvarande tillämpning i ärende enligt

bostadssaneringslagen angående upprustningsåläggande eller använd­

ningsförbud eller åtgärd som avses i 12 § samma lag, dock skall vad

som sägs om fastighetsdomstol i stället gälla Svea hovrätt.

1

I

b!"
é:i

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.