SFS 1973:542

730542.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:JVINOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:JVINOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:JVINOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:7px;font-family:KTUKSG+ArialMT;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:JVINOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:TUPEAZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:22px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:15px;line-height:19px;font-family:JVINOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft39{font-size:18px;line-height:20px;font-family:SEANGE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:919px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1973:542 Lag </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n t rycket </b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>�ndring i lagen (1973 : 188) om arrenden�mnder </b></p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft12">v i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft12">dageni, funnit gott f�rordna, att 4, 16 och 23 �� samt rubriken f�re </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">1082 </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">1 Prop. 1973; 22, CU 20, r skr 209, </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft12">'"t </p> <p style="position:absolute;top:967px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den26junii973 </b></p> <p style="position:absolute;top:967px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>och hyresn�mnder; </b></p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12">given Stockholms slott den 25 maj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft12">11 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">16 � lagen (1973: 188) om arrenden�mnder och hyresn�mnder skall ha </p> <p style="position:absolute;top:46px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973: 542 </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">4 � Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">att </p> <p style="position:absolute;top:154px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist, </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">2. pr�va tvist om �verl�telse av hyresr�tt enligt 12 kap. 3436 ��, </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �, f�rl�ngning av </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">hyresavtal eller villkor f�r s�dan f�rl�ngning enligt 12 kap. 49 �, hyres�</p> <p style="position:absolute;top:241px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">villkor enligt 12 kap. 55 � eller uppskov med avflyttning enligt 12 kap. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">59 �, allt jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">3. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 7 � sista stycket, uppl�telse av </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft23">l�genhet i andra hand enligt 30 � andra stycket eller medlemskap en�<br/>ligt 52 �, allt bostadsr�ttslagen (1971; 479), </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft23">12 kap. 45 eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i 60 � f�rsta <br/>stycket 1 bostadsr�ttslagen, </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft23">5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist, <br/>6. pr�va fr�gor enligt lagen (1970:246) om tv�ngsf�rvaltning av </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft20">bostadsfastighet och enligt bostadssaneringslagen (1973: 531). </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">�rende upptages av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">�r bel�gen. </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�rende ang�ende tv�ngsf�rvaltning och bostadssanering </b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">16 � Ans�kan i fr�ga som avses i 4 � f�rsta stycket 6 skall vara skrift�</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">lig samt inneh�lla uppgift om den ber�rda fastigheten och dess �gare </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">samt s�kandens yrkande och grunderna f�r detta. Ans�kan i fr�ga en�</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">ligt bostadssaneringslagen skall dessutom vara �tf�ljd av den utredning </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">i tekniskt, ekonomiskt eller annat h�nseende som beh�vs f�r �rendets </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som f�reskrives i 8 � andrafemte styckena �ger motsvarande </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">till�mpning i fr�ga om ans�kan som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rhandling skall h�Uas inf�r n�nmden, om det ej �r uppenbart </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24">att f�rhandling ej beh�vs. Fastighetens �gare kan vid vite f�rel�ggas <br/>att inst�lla sig till f�rhandling. Fastighets�garens utevaro fr�n f�r�</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft25">handling i �rende enligt bostadssaneringslagen utg�r ej hinder f�r �ren�<br/>dets pr�vning. </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft23">23 � Om r�tt f�r part att klandra beslut av n�mnd i arrende-, hyres-<br/>eller bostadsr�ttstvist och om fullf�ljd av talan mot hyresn�mnds be�<br/>slut i fr�ga om godk�nnande av beslut p� f�reningsst�mma eller i �ren�<br/>de ang�ende tv�ngsf�rvaltning eller bostadssanering finns best�mmel�<br/>ser i 8 kap. 31 � och 12 kap. 70 � jordabalken, 16 � lagen (1957: 390) </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft23">om fiskearrenden, 76 � bostadsr�ttslagen (1971: 479), 17 � lagen (1970: <br/>246) om tv�ngsf�rvaltning av bostadsfastighet samt 21 � bostadssa�</p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">neringslagen (1973: 531). </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">Mot beslut av n�mnd f�r talan i annat fall �n som avses i sj�tte </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket f�ras hos fastighetsdomstolen genom besv�r, n�r n�mnden </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">1. avvisat ans�kan som avses i 8, 11 eller 1416 �, </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:736px;white-space:nowrap" class="ft20">1083 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1973: 542 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">2. avskrivit �rende enligt 810 eller 16 �, dock ej n�r �rendet kan </p> <p style="position:absolute;top:67px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">�terupptagas, </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft37">3. f�rordnat ang�ende ers�ttning f�r n�gons medverkan i �rendet, <br/>4. utd�mt vite eller annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att iakttaga f�re�</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">l�ggande eller �d�mt straff f�r f�rseelse i f� rfarandet. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">Besv�rshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol som avses i </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft37">8 kap. 32 � och 12 kap. 71 � jordabalken, 17 � lagen (1957: 390) om <br/>fiskearrenden, 77 � bostadsr�ttslagen (1971:479), 11 � lagen (1970: </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft37">246) om tv�ngsf�rvaltning av bostadsfastighet samt 21 � bostadssane�<br/>ringslagen (1973: 531) inom tre veckor fr�n den dag beslutet meddela�</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">des. Finnes besv�rstalan ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt eller inom </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft31">r�tt tid, skall den avvisas av fastighetsdomstolen. I �vrigt �ger 52 kap. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">3 och 512 �� r�tteg�ngsbalken motsvarande till�mpning. Best�mmel�</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">se som avser hovr�tt g�ller d�rvid i st�llet fastighetsdomstolen. Mot </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">fastighetsdomstolens beslut med anledning av besv�r enligt andra </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">stycket 13 f�r talan ej f�ras. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">Mot annat beslut av n�mnd �n som avses i f�rsta och andra styckena </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r talan f�ras endast i samband med s�dan talan som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">Undanr�jes n�mnds beslut om avskrivning eller avvisning, �terupp-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">tages �rendet av n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft31">Andrafemte styckena �ger motsvarande till�mpning i �rende enligt </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">bostadssaneringslagen ang�ende upprustnings�l�ggande eller anv�nd�</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">ningsf�rbud eller �tg�rd som avses i 12 � samma lag, dock skall vad </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">som s�gs om fastighetsdomstol i st�llet g�lla Svea hovr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft32">1 </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft31">I </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:817px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>b!&#34; <br/></b><i>�:i </i></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1974. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft31">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft39">mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt <br/>kungl. sigill bekr�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft31">Stockholms slott den 25 maj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft35">GUSTAF ADOLF </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft31">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft31">CARL LIDBOM </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft31">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft36">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1973:542 Lag

Utkom fr�n t rycket

�ndring i lagen (1973 : 188) om arrenden�mnder

v i GUSTAF ADOLF, med Guds n�de, Sveriges, G�tes

och Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott f�rordna, att 4, 16 och 23 �� samt rubriken f�re

1082

1 Prop. 1973; 22, CU 20, r skr 209,

'"t

den26junii973

och hyresn�mnder;

given Stockholms slott den 25 maj 1973.

11

background image

16 � lagen (1973: 188) om arrenden�mnder och hyresn�mnder skall ha

SFS 1973: 542

nedan angivna lydelse.

4 � Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift

att

1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist,

2. pr�va tvist om �verl�telse av hyresr�tt enligt 12 kap. 3436 ��,

uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �, f�rl�ngning av

hyresavtal eller villkor f�r s�dan f�rl�ngning enligt 12 kap. 49 �, hyres�

villkor enligt 12 kap. 55 � eller uppskov med avflyttning enligt 12 kap.

59 �, allt jordabalken,

3. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 7 � sista stycket, uppl�telse av

l�genhet i andra hand enligt 30 � andra stycket eller medlemskap en�
ligt 52 �, allt bostadsr�ttslagen (1971; 479),

4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i

12 kap. 45 eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i 60 � f�rsta
stycket 1 bostadsr�ttslagen,

5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
6. pr�va fr�gor enligt lagen (1970:246) om tv�ngsf�rvaltning av

bostadsfastighet och enligt bostadssaneringslagen (1973: 531).

�rende upptages av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten

�r bel�gen.

�rende ang�ende tv�ngsf�rvaltning och bostadssanering

16 � Ans�kan i fr�ga som avses i 4 � f�rsta stycket 6 skall vara skrift�

lig samt inneh�lla uppgift om den ber�rda fastigheten och dess �gare

samt s�kandens yrkande och grunderna f�r detta. Ans�kan i fr�ga en�

ligt bostadssaneringslagen skall dessutom vara �tf�ljd av den utredning

i tekniskt, ekonomiskt eller annat h�nseende som beh�vs f�r �rendets

pr�vning.

Vad som f�reskrives i 8 � andrafemte styckena �ger motsvarande

till�mpning i fr�ga om ans�kan som avses i f�rsta stycket.

F�rhandling skall h�Uas inf�r n�nmden, om det ej �r uppenbart

att f�rhandling ej beh�vs. Fastighetens �gare kan vid vite f�rel�ggas
att inst�lla sig till f�rhandling. Fastighets�garens utevaro fr�n f�r�

handling i �rende enligt bostadssaneringslagen utg�r ej hinder f�r �ren�
dets pr�vning.

23 � Om r�tt f�r part att klandra beslut av n�mnd i arrende-, hyres-
eller bostadsr�ttstvist och om fullf�ljd av talan mot hyresn�mnds be�
slut i fr�ga om godk�nnande av beslut p� f�reningsst�mma eller i �ren�
de ang�ende tv�ngsf�rvaltning eller bostadssanering finns best�mmel�
ser i 8 kap. 31 � och 12 kap. 70 � jordabalken, 16 � lagen (1957: 390)

om fiskearrenden, 76 � bostadsr�ttslagen (1971: 479), 17 � lagen (1970:
246) om tv�ngsf�rvaltning av bostadsfastighet samt 21 � bostadssa�

neringslagen (1973: 531).

Mot beslut av n�mnd f�r talan i annat fall �n som avses i sj�tte

stycket f�ras hos fastighetsdomstolen genom besv�r, n�r n�mnden

1. avvisat ans�kan som avses i 8, 11 eller 1416 �,

1083

background image

SFS 1973: 542

2. avskrivit �rende enligt 810 eller 16 �, dock ej n�r �rendet kan

�terupptagas,

3. f�rordnat ang�ende ers�ttning f�r n�gons medverkan i �rendet,
4. utd�mt vite eller annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att iakttaga f�re�

l�ggande eller �d�mt straff f�r f�rseelse i f� rfarandet.

Besv�rshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol som avses i

8 kap. 32 � och 12 kap. 71 � jordabalken, 17 � lagen (1957: 390) om
fiskearrenden, 77 � bostadsr�ttslagen (1971:479), 11 � lagen (1970:

246) om tv�ngsf�rvaltning av bostadsfastighet samt 21 � bostadssane�
ringslagen (1973: 531) inom tre veckor fr�n den dag beslutet meddela�

des. Finnes besv�rstalan ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt eller inom

r�tt tid, skall den avvisas av fastighetsdomstolen. I �vrigt �ger 52 kap.

3 och 512 �� r�tteg�ngsbalken motsvarande till�mpning. Best�mmel�

se som avser hovr�tt g�ller d�rvid i st�llet fastighetsdomstolen. Mot

fastighetsdomstolens beslut med anledning av besv�r enligt andra

stycket 13 f�r talan ej f�ras.

Mot annat beslut av n�mnd �n som avses i f�rsta och andra styckena

f�r talan f�ras endast i samband med s�dan talan som avses i f�rsta

stycket.

Undanr�jes n�mnds beslut om avskrivning eller avvisning, �terupp-

tages �rendet av n�mnden.

Andrafemte styckena �ger motsvarande till�mpning i �rende enligt

bostadssaneringslagen ang�ende upprustnings�l�ggande eller anv�nd�

ningsf�rbud eller �tg�rd som avses i 12 � samma lag, dock skall vad

som s�gs om fastighetsdomstol i st�llet g�lla Svea hovr�tt.

1

I

b!"
�:i

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1974.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter�

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V�rt
kungl. sigill bekr�fta l�tit.

Stockholms slott den 25 maj 1973.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.