SFS 1977:794

770794.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977: 794

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

utkom från t rycket

hyresnämnder;

den i5 nov. 1 977

utfärdad den 3 november 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 4, 16, 23, 2 7 och 32

samt rub­

riken närmast före 16 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres­
nämnder^ skall ha nedan angivna lydelse.

4

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- elle r bostadsrättstvisl,

2. pröva tvist om reparationsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra

stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12
kap. 34-36 §§. upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap, 40 §, för­
längning av hyresavtal eller villkor för sådan förlängning enligt 12 kap.
49 §, hyresvillkor enligt 12 kap. 55 § eller uppskov med a vflyttning enligt
12 kap. 59 §, allt j ordabalken,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sist a stycket, upplåtelse av lä­

genhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt 52 §,
allt bostadsrättslagen {1971: 479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12

kap. 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 60 § första stycket

1 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres - eller bostadsrättstvist.

6. pröva frågor enligt bostadssaneringslagen (1973: 531) och bostadsför­

valtningslagen (1977:792),

' Prop. 1976/77; 151, CU 197 7/78:1, rskr 19 77/78:7.

^ Lagen omtryckt 1 974; 1090.

^ Senaste lydelse 1975:1133.

I«39

¬

background image

SFS 1977:794

7, pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m. m.

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. �rende som avses i 9, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas­
tighet m. m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrel­

se har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

�rende angående bostadssanering och särskild förvaltning

16 § Ansökan i fr åga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara skriftlig

samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare samt sö­

kandens yrkande och grunderna fördetta. Ansökan i frå ga enligt bostads­

saneringslagen skall dessutom vara åtföljd av den utredning i tekniskt,
ekonomiskt eller annat hänseende som behövs för ärendets prövning.

Vad som föreskrives i 8 § andra-femte styckena äger motsvarande till-

lämpning i frå ga om ansökan som avses i fö rsta stycket.

Förhandling skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att för­

handling ej behövs. Fastighetens ägare kan vid vite föreläggas att inställa

sig till förhandling. Fastighetsägarens utevaro från förhandling utgör ej

hinder för ärendets prövning.

Innan nämnden beslutar om tvångsförvaltning, skall nämnden bereda

kommun, där fastigheten är belägen, tillfälle att lämna förslag på förvalta­

re.

Kommunen skall också beredas tillfälle att yttra sig innan nämnden be­

slutar att förvaltararvode enligt bostadsförvaltningslagen (1977: 792) skall

betalas av fastighetsägaren personligen.

23 §⬢⬢ Om fullföljd av talan mot hyresnämnds beslut i ärende enligt 12
kap. jordabalken eller i äre nde angående bostadsrätt, bostadssanering eller
särskild förvaltning eller i ä rende enligt lagen (1975:1132) om förvärv av
hyresfastighet m. m. finns bestämmelser i 12 kap. 70 § jordabalken, 76 §

bostadsrättslagen (1971:479). 21 § bostadssaneringslagen (1973:531), 34 §

bostadsförvaltningslagen (1977: 792) samt 25 § lagen om förvärv av hyres­

fastighet m. m.

Mot beslut av hyresnämnd får talan föras särskilt, om nämnden

1. avvisat ansökan som avses i8, II, 14-16, 16a eller 16 c §,

2. avskrivit ärende enligt 8- 10, 16, 16 a eller 16 c § . dock ej när ärendet

kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i är endet,

4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga föreläg­

gande eller ådömt straff för förseelse i fö rtärandet.

Särskild talan föres genom besvär hos bostadsdomstolen inom tre vec­

kor frän den dag beslutet meddelades, Besvärshandlingcn skall inges till

domstolen.

27 §⬢'' Bestämmelserna i 5 k ap. rättegångsbalken om offentlighet och ord­
ning vid domstol äger motsvarande tillämpning vid nämnd. Expert som av-

1840

' Senaste lydelse 1975:1133.

⬢' S enaste lydelse 1975:1133.

¬

background image

ses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hy resnämndens överlägg­

ning till beslut .

Utöver vad som följer av 5 kap. I § rättegångsbalken kan hyresnämnd

förordna att sammanträde för handläggning av ärende enligt I, 9 eller 17 §
lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m. eller enligt 11 § and­

ra stycket eller 12, 13 eller 16 § bostadsför valtningslagen (1977:792) skall
hållas inom stängda dörrar, om det behövs av hänsyn till privatlivets helgd

eller enskilds behöriga ekonomiska intresse.

SFS 1977:794

32 § Föres ej talan mot nämnds beslut enligt 9 kap. 14 § eller 12 kap. 24

a § jordabalken, 13 a § denna lag eller 13 eller 15 § eller 25 § första st ycket
bostadsförvaltningslagen (1977:792), får beslutet verkställas såsom laga-

kraftägande dom.

Har hyresnämnd med stö d av 31 § första stycket bostadsförvaltningsla­

gen förordnat att beslut enligt 13 eller 15 eller 25 § första stycket nämnda
lag skall lända till efte rrättelse genast, får även sådant beslut, om bostads­
domstolen ej förordnat annat, verkställas såsom lagakraftägande dom.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1978.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål eller ären de som är

anhängigt vid hyres nämnd vid ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.