SFS 1979:373

790373.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:373

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder;

den i8juni 1979

utfärdad den 31 maj 197 9.

Enligt riksdagens beslut'föreskrivs att 11 och 17 §§ lagen (1973:188) om

arrendenämnder och hyresnämnder^ skall ha nedan angivna lydelse.

11 §3 Rör ärende som avskrivits enligt 10 § första stycket första punkten

tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 a eller 12 kap. 49 eller 55 § jordabal­

ken, 22 eller 24 § hyresfö rhandlingslagen (1978: 304), 5 § lagen (1957: 390)
om fiskearrend en eller 52 § bostadsrättslagen (1971:479), skall nämnden

återupptaga ärendet på a nsökan av sökanden. Ansökan göres skriftligen
inom tre ve ckor från den dag beslutet om avskrivning meddelades.

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt.

17 §" Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden

förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas
tillfälle att närvara vid såd an besiktning. Nämnd får också föranstalta om

annan nödvändig utredning.

1 ärende som avses i 9 kap. 18 eller 21 § jordabalken skall arrendenämn­

den inhämta yttrande från lantbruksnämnden. I ären de som avses i 9 kap .
9 § jordabalk en får arrendenämnden, om utredningen ger anledning till
det, inhämta yttrande från lantbruksnämnden om arrendeställets avkast­

ningsförmåga. Hyresnämnd får i ärende som avses i 2 a § bostadssane­
ringslagen (1973: 531) i nhämta yttrande från byggnadsnämnden. Yttrande

som sagts nu inhämtas från den lantbruksnämnd eller byggnadsnämnd

inom vars om råde fastigheten är belägen.

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § h yresförhandlingsla­

gen (1978: 304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den

hyresgästorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen tillfäl­
le att yttra sig.

' Prop. 1978/79:183. LU 23, rskr 413.

^ Lagen omtryckt 1974:1090.

'Senaste lydelse 1978:306.

" Senaste lydelse 1978:306.

827

¬

background image

SFS 1979:373

Begärs prövning av fråga som avses i 4 § andra stycket hyresförhand­

lingslagen inträder organisation med vilken förhandlingsordning gäller som

i

medparl till hyresvärden vid handläggningen av ärendet i den delen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Lars K, Beckman
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.