SFS 1979:253

790253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

.SFS 1979:253

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

utkom från trycket

hyresnämnder;

den 3o maj 1979

utfärdad den 10 ma j 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:1 88) om ar­

rendenämnder och hyresnämnder'^

dels att 23 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall infö ras två nya p aragrafer, 12 a och 21 a §§, av ne­

dan angivna lydelse.

12 a § Vid sådan medling som avses i 12 kap. 58 eller 58 a § jordabalken
skall hyresnämnden, om hyresvärden eller hyresgästen begär det, yttra sig

om marknadshyran för lägenheten eller om huruvida lägenhet som har an­

visats av hyresvärden är godtagbar enligt 12 kap , 57 § första stycket 2

jordabalken.

21 a § Vad som i 2 1 § sägs om nämnds beslut gäller i tillämp liga delar hy­

resnämnds yttrande enligt 12 a §.

Angår yttrandet lägenhets marknadshyra, skall nämnden i yttra ndet ut­

sätta viss ti d inom vilken part h ar att hos nämnden skriftligen eller muntli-
gen vid sammanträde anmäla om han an tar den hyra som har angivits i ytt­

randet. Iakttar part inte nämndens föreläggande, anses hans slutliga stånd­

punkt i tvisten vara den som han angivit innan yttrandet avgavs.

23 § 3 Om fullföljd av talan mot hyresnämnds beslut i äre nde enligt 12
kap. jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978:304) eller i ärende
angående bostadsrätt, bostadssanering eller särskild förvaltning eller i
ärende enligt lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet m. m, finns

bestämmelser i 12 kap. 70 § jordabalken, 31 § hyresförhandlingslagen,

76 § bostadsrättslagen (1971:479), 21 § bostadssanerings lagen (1973:531),
34 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) samt 25 § lagen om förvärv av

hyresfastighet m.m.

J Prop. 1978/79: 89, CU 32. rskr 308.

Lagen omtryckt 1974:1090.

^ Senaste lydelse 1978: 306.

575

¬

background image

\

SFS 1979: 253

Mot hyresnämnds yttrande enligt 12 a § får talan ej föras.
Mot beslut av hyresnämnd tär talan föras särskilt, om nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11. 14-16. 16 a e ller 16 c L

2. avskrivit ärende enligt 8-10, LS a, 16, 16 a eller 16 c §, dock ej när

ärendet kan återupptagas,

förordnat angående ersättning för någons medverkan i är endet,

4. utdömt vite eller annan påföljd lör underlåtenhet att iakttaga föreläg­

gande eller ådömt straff för förseelse i fö rfarandet,

.s, utlåtit sig i ann at fall än som avses i 3 i fråga som gäller allmän rätts­

hjälp.

Särskild talan föres genom besvär hos bostadsdomstolen inom tre vec­

kor frän den dag beslutet meddelades. Besvärshandlingen skall Inges till

domstolen.

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 23 S tredj e stycket punkten 5, den 1

januari 1980. och i övrig t den 1 juli 1979. De nya bestämmelserna i 12 a och

21 a

samt i 23 § an dra stycket gäller även i fråg a om hyresavtal som har

slutits före utgången av juni 1979. Har avtalet uppsagts före utgången av
juni 1979. tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

Pä regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.