SFS 1981:1066

811066.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1066

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämiiider ocii utkom från trycket

utfärdad den 26 november 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 27 § lagen (1973: 188) om arren­

denämnder och hyresnämnder'' skall ha nedan angivna lydelse.

27

Bestämmelserna i 5 kap. rätt egångsbalken om offentlighet och ord­

ning vid domstol äger motsvarande tillämpning vid nämnd. Expert som av­

ses i 5 § andra stycket denna lag får närvara vid hy resnämndens överlägg­

ning till beslut.

Bestämmelserna i lagen (1981; 1064) om säkerhetskontroll vid domstols­

förhandlingar får tillämpas vid nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1980/81: 114, JuU 1981/82:7, rskr 34.

^ Lagen omtryckt 1980:97.

^ Senaste lydelse 1980:215.

den 8 december 1981

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.