SFS 1984:679

840679.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:679

Utkom från trycket

den lOjuli 19 84

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder;

utfärdad den 20 juni 198 4.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1,4, 8, 9, 11, II a, 12 a, 13,13 a,

15, 17, 19 a, 21 a, 22, 23, 23 a och 30 §§ lagen (1973:188) om arrende­

nämnder och hyresnämnder^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i arre ndetvist,

2. pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende,

bostadsarrende eller fiskearrende eller om villkor för sådan förlängning

samt tvist i fråga som avses i 9 k ap. 14 § jordabalken eller vars prövning

enligt 9 kap . 12 b, 17 a, 18, 21 eller 31 §, 10 kap. 6 a § eller 11 kap. 6 b §
samma balk ankom mer på arrendenämnd.

1482

' Prop. 1983/84: 136 och 137, LU 35, rskr 394.

^ L agen omtryckt 1980:97.

/

¬

background image

.• pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor

SFS 1984:679

/ ;fömävses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2-4 eller 7 § eller 11 kap. 2 §

jordabalken eller 3-6 § lagen (1957:390) om fiskearrenden,

•, 4. vara skiljenämnd i arrendetvist.

Ärende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten är

feélägen.

4

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. med la i hyres- ell er bostadsrättstvist,

2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket,

skadestånd enligt 12 ka p. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 ka p.
34-37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förläng­

ning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, hyresvillkor enligt 12 kap. 54 §,
uppskov med a vflyttning enligt 12 k ap. 59 § eller föreläggande enligt 12
kap. 64 §, allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av

lägenhet i an dra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt

52 §, allt bostadsrättslagen (1971:479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i Ti

kap. 1 § femte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i
60 § första stycket I bo stadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i h yres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt

hyresförhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadssaneringslagen (1973:531) och bostadsför­

valtningslagen (1977:792),

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m. m.,

8. pröva frågor enligt b ostadsanvisningslagen (1980:94),
9. pröva frågor enligt lagen (1982: 352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt.

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. Ärende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas­
tighet m. m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrel­

se har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

8 § Tvist som avses i 1 § fö rsta stycket 1 eller 2 eller 4 § förs ta stycket

1-3 hänskjutes av part till nämnd genom ansökan som skall vara skriftlig

samt innehålla uppgift om parternas namn och hemvist, den berörda fas­
tighetens belägenhet och tvistens beskaffenhet. Ansökan i tvist om för­
längning av arrende- eller hyresavtal skall innehålla uppgift om de skäl som
åberopas mot förlängning. Ansökan i tvist om ändring av arrende- eller
hyresvillkor skall innehålla uppgift om den ändring av villkoren som be­
gärs.

Uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämn­

den förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej

föreläggandet, får ansökningen avvisas.

^ Senaste lydelse 1983; 439.

1483

¬

background image

SFS 1984:679

Parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om hans person­

nummer och postadress. Vidare bör anges partens yrke och telefonnum­
mer samt de övriga omständigheter som är av betydelse för delgivning med
honom. Har part vidtalat ombud att företräda honom, skall ombudets
namn, postadress och telefonnummer anges. Sker ändring i förhållande,

som part sålunda uppgivit, skall parten utan dröjsmål anmäla det till
nämnden.

Ansökan varigenom tvisten hänskjuts till nämnden bör tillika innehålla

uppgift om motpart i de hänseenden som sägs i tre dje stycket.

Återkallas ansökan, avskrives ärendet.

9 § När tvist hänskjutits till nämnd, skall nämnden, utom i fall som avses

i and ra eller tredje stycket, kalla parterna att inställa sig inför nämnden.

Skall part inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite.

Har tvisten hänskjutits till nämnden enligt 11 kap . 6 a § eller 12 kap,

58 a § jordabalken och har sökandens motpart ej iakttagit föreläggande
som avses i t redje stycket i sam ma lagrum, skall ärendet avskrivas, om

avtalet ej är uppsagt enligt 11 kap. 5 § första stycket eller 12 kap. 57 §

första stycket samma balk.

Handlägger hyresnämnden samtidigt ett stort antal tvister av likartad

beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för
hyra av bostadslägenheter, får nämnden, sedan ett lämpligt antal typfall av
tvister prövats, med ledning därav avgöra övriga tvister utan muntlig

förhandling, om det är uppenbart att sådan förhandling inte behövs.

11 § Rör ärende som avskrivits enligt 10 § första stycket första punkten

tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 a § eller 12 kap. 49 eller 54 §

jordabalken, 22 eller 24 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 5 § lagen

(1957:390) om fiskearrenden eller 52 § bost adsrättslagen (1971:479), skall

nämnden återuppta ärendet på ansökan av sökanden. Ansökan görs skrift­

ligen inom tre veckor från den dag beslutet om avskrivning meddelades.

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt.

11 a § Gäller för lägenhet förhandlingsordning enligt hyresförhandlings­

lagen (1978:304), får hyresnämnd i hyrestvist enligt 12 kap. jordabalken

inte pröva hyresvärds yrkande om högre hyra, om ej förhandling som skall
påkallas enligt förhandlin gsordningen ägt rum rörande tvistefrågan. Det­
samma gäller yrkande om ändring av grunderna för beräkning av sådan
särskild ersättning som avses i 12 kap. 19 § jordabalken eller ändring av en

hyresgästs rätt att använda utrymmen som är avsedda att användas gemen­

samt av hyresgästerna. Har förhandling ej ägt rum, får yrkande ändå tas

upp till prövning, om hyresvärden påkallat förhandling men mot denna
mött hinder som inte har berott av hyresvärden eller av fastighetsägar­

organisation som är part enligt förhandlingsordningen.

1484

12 a § Vid sådan medling som avses i 12 kap. 58 eller 58 a § jordabalken

skall hyresnämnden, om hyresvärden eller hyresgästen begär det, yttra sig
om marknadshyran för lägenheten eller om huruvida lägenhet som har

anvisats av hyresvärden är godtagbar enligt 12 kap. 57 § första stycket 2
jordabalken.

/

¬

background image

sådan medling so m avses i 11 kap . 6 eller 6 a § jord abalken skall

SFS 1984:679

denämnden, om jordägaren eller arrendatorn begär det, yttra sig om

arrendeavgift som arrendestället vid tillämpning av 11 kap. 5 a § första

^styckét jordabalken kan antas betinga på öppna marknaden.

is § Rör ärende hos nämnd såväl fråga om förlängning av avtal som
villkoren för sådan förlängning, får särskilt beslut ges beträffande förläng-
hingsfrågan.

t)å särskilt beslut enligt första stycket meddelats, fnr nämnden förordna

ått tvisten i övrigt skall vila till dess att beslutet har vunnit laga kraft.

13 ä § Bifalls hy resvärdens talan om att hyresavtalet skall upphöra att
gälla, får hyresnämnden efter yrkande av hyresvärden i beslutet ålägga

hyresgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten skall lämnas.

15 § Har parterna avtalat att tvist skall avgöras av skiljemän utan förbe­

håll om rätt för parterna att klandra skiljedomen och har, vid arrendetvist,

arrendenämnden eller, vid hyres- eller bostadsrättstvist, hyresnämnden

utsetts till skil jenämnd, skall nämnden på ansökan avgöra tvisten genom
skiljedom, om ej hinder möter enligt 1 § andra stycket lagen (1929:145) om
skiljemän. Om sådan ansökan gäller 8 §. Har tvisten redan hänskjutits till

nämnd, kan skiljedom dock påkallas muntligen inför nämnden.

I ärende som nämnd har att avgöra genom skiljedom gäller lagen om

skiljemän, i den mån ej annat följer av denna lag. Vardera parten svarar för
sin kostnad i tvist som avses i 9 kap. 10 eller 14 §, 10 kap. 6 § eller 12 kap.

49 eller 54 § jordabalk en, 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden eller 7 §
sista stycket bostadsrättslagen (1971:479).

17 § Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden

förordnar besiktiga de n fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas

tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om
annan nödvändig utredning.

I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21 el ler 31 § jordabalken skall

arrendenämnden in hämta yttrande från lantbruksnämnden. I ä rende som
avses i 9 kap. 9 § jordabalken får arrendenämnden, om utredningen ger

anledning till d et, inhämta yttrande från lantbruksnämnden om arrende­
ställets avkastnings förmåga. Hyresnämnd får i ärende som avses i 2 a §

bostadssaneringslagen (1973:531) inhämta yttrande från byggnadsnämn­

den. Yttrande som sagts nu inhämtas från den lantbruksnämnd eller bygg­

nadsnämnd inom vars o mråde fastigheten är belägen.

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandl ingsla­

gen (1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den
hyresgästorganisation som ingått d en klandrade överenskommelsen tillfäl­

le att yttra sig.

Begärs prövning av fråga som avses i 4 § andra stycket hyresförhand­

lingslagen inträder organisation med vilken förhandlingsordning gäller som

medpart till hyresvär den vid handläggningen av ärendet i den d elen.

19 a § Nämnd får hålla förhör med vittne eller sakkunnig under ed och

förhör med part under sanningsförsäkran, om part begär det och förhöret

1485

¬

background image

SFS 1984:679

är erforderligt för utredningen. Sådant förhör får dock ej hållas, om bevis­

ningen finnes kunna föras på annat sätt med avsevärt ringare besvär eller

kostnad. Om sådant förhör gäller 36 kap, 1 -18 och 20-22 §§, 37 kap. 1-3

och 5 §§ samt 40 kap. 1 -10, 12-15 och 19 §§ rättegångsbalken i tillämpliga
delar.

21 a § Vad s om i 21 § sägs om nämnds beslut gäller i tillämpliga delar

nämnds yttrande enligt 12 a §.

Angår yttrandet lägenhets marknadshyra eller arrendeavgift, skall

nämnden i yttran det utsätta viss tid inom vilken part har att hos nämnden

skriftligen eller muntligen vid sammanträde anmäla om han antar den hyra
eller den arrendeavgift som har angivits i yttrandet. Iakttar part inte

nämndens föreläggande, anses hans slutliga ståndpunkt i tvisten vara den
som han angivit innan yttrandet avgavs.

22 §'' Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när

talan far föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som
avses i 1 § första stycket 2 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8 eller

9. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om åtgärds­

föreläggande enligt 12 kap. 16 § andra st ycket eller tillstånd enligt 12 ka p.

34-37 eller 40 § jordabalken eller 30 § andra stycket bostadsrättslagen
(1971:479) eller ansökan om uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken elle r

ansökan om förbud eller medgivande som avses i 2 a § bostadssanerings la­
gen (1973:531) eller yrkande om rätt till förhandlingsordning enligt 9 §

hyresförhandlingslagen (1978: 304) lämnats utan bifall.

1486

23

Om fullföljd av talan rnot hyresnämndens beslut i ärende enligt 1 2

kap. jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978:304) eller i ärende

angående bostadsrätt, bostadssanering eller särskild förvaltning eller i
ärende enligt lagen (1975:11 32) om förvärv a v hyresfastighet m.m., enligt

bostadsanvisningslagen (1980:94) eller lagen (1982: 352) om rätt till fastig­
hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt finns bestämmelser i 12 kap.
70 § jordabalken, 31 § hyresförhandlingslagen, 76 § bostadsrättslagen

(1971:479), 21 § bostadssaneringslagen (1973:531), 34 § bostadsförvalt­

ningslagen (1977:792), 25 § lagen om förvärv av hyresfastighet m. m., 14 §
bostadsanvisningslagen samt 15 § lagen om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt.

Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.
Hyresnämndens beslut får överklagas genom besvär hos bostadsdom­

stolen, om nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 14-16, 16 a, 16 c, 16 d eller 16 e §,
2. avskrivit ärende enligt 8—10, 15 a, 16, 16 a, 16 c, 16 d eller 16 e §,

dock ej när ärendet kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iaktta föreläggan­

de eller ådömt straff för förseelse i förfarandet,

5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 i fråga som gäller allmän

rättshjälp.

" Senaste lydelse 1982: 354.

^ Senaste lydelse 1982 :354.

¬

background image

svärshandlingen skall ges in till b ostadsdomstolen inom tre veckor

SFS 1984:679

/den dag beslutet meddelades.

I-''

23 a § Om rätt för part att klandra beslut av arrendenämnd i arrendetvist

' fiiitis bestämmelser i 8 kap. 31 § jordabal ken och 16 § lagen (1957:390) om

fjskearrenden.

Arrendenämndens yttrande enligt 12 a § andra stycket får inte överkla­

gas. Nämndens beslut i såda na frågor som avses i 23 § tredje stycket får

överklagas genom besvär hos fastighetsdomstolen.

Besvärshandlingen skall inges till den fastighetsdomstol som avses i 8

kap. 32 § jordaba lken och 17 § lagen om fiskearrenden inom tre veckor

från den dag beslutet meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på
föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas av fastighetsdomsto­

len. Har besvärsinlaga inkommit till arr endenämnden före besvärstidens
utgång, skall den omständigheten att inlagan inkommit till fastighetsdom­
stolen först därefter ej föranleda att den avvisas. I övrigt äger 52 kap. 3 och

5-12 §§ rättegångsbalken motsvarande tillämpning. Bestämmelse som
avser hovrätt gäller därvid i stället fastighetsdomstolen. Fastighetsdomsto­
lens beslut med anledning av besvär i fråga som avses i 23 § tredje styc ket

1-3 får inte överklagas.

30 § Skall inlag a, kallelse, föreläggande eller annan handling enligt be­
stämmelse i denna lag eller eljest tillställas part, sker det genom delgivning,
om ej annat följer av andra stycket. Om hyresnämnden samtidigt handläg­
ger ett stort antal tvister av likartad beskaffenhet mellan en hyre svärd och
dennés hyr esgäster om villkoren för hyra av bostadslägenheter, får del­
givning i de ärenden som enligt 9 § tredje stycket avgörs utan muntlig
förhandling ske genom kungörelse. Därvid tillämpas inte 17 § andra

stycket delgivningslagen (1970:428).

Beslut som skall tillställas part sändes till parten i vanligt brev under

hans för nämnden kända adress. Om beslutet meddelats i samband med

förhandling, skall det sändas inom sju dagar därefter och i annat fall samma
dag som beslutet m eddelas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna

gäller även i fråga om arrendeavtal och hyresavtal som har ingåtts före
ikraftträdandet. Har avtalet sagts upp dessförinnan tillämpas dock fortfa­

rande 8, 12 a och 21 a §§ i deras äl dre lydelse.

På regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Lars K. Beckman

(J ustitiedepartementet)

1487

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.