SFS 1986:1165

861165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1165 Lag

Utkom från trycket

den 19 december 1986

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder;

utfärdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 22, 23 och 23 a §§ lagen

(1973; 188) om arrendenämnder och hyresnämnder^ skall ha följande ly­
delse.

2 § Arrendenämnd består av lagfaren ordförande och två andra leda­

möter, om ej annat följer av andra stycket. Av de senare ledamöterna skall

den ene såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvär­

vat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andre vara jordbruksarren-

dator eller, när ärende rör bostadsarrende, bostadsarrendator.

Vid företagande av förberedande åtgärd, vid prövning av fråga om

avvisning av ansökan eller avskrivning av ärende samt vid handläggning av
överklagande kan arrendenämnden bestå av ordföranden ensam. Vad som

2130

' Prop. 1986/87:39, KU 11 , rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1985:660.

¬

background image

sagts nu gäller även vid medling nä i'sådaii lämjJligen kan ske utan övriga

SFS 1986:1165

ledamöters närvaro samt, om partema Samtycker till det eller saken är
uppenbar, vid prövning av fråga som inte avgörs genom skiljedom.

Ledamot skall vara myndig svensk medborgare och far ej ha fyllt sjuttio

år.

'

För ledamot i arrendenämnd Skall finnas en eller flera ersättare. Bestäm­

melserna om ledamot gäller även ersättare.

22 § Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när

talan får föras mot beslutet, rättskraft^ såvitt därigenom avgjorts fråga som

avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7,
8 eller 9. Vad som sagts nU gäller dock ej beslut, varigenom ansö kan om
åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt

12 kap. 34-37 eller 40 § jordabalken eller 30 § andra stycket bostadsrätts­

lagen (1971; 479) eller ansökan om uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken
eller ansökan om förbud eller medgivande som avses i 2 a § bostadssane­

ringslagen (1973:531) eller yrka nde om rätt till förhandlingsordning enligt

9 § hyresförhandlingslagen (19 78: 304) lämnats utan bifall.

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om ompröv­

ning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna.

23 § Om fullföljd av talan mot hyresnämndens beslut i ärende enligt
12 kap. jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978:304) eller i ärende

angående bostadsrätt, bostadssanering eller särskild förvaltning eller i
ärende enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m., enligt
bostadsanvisningslagen (1980:94) eller lagen (198 2: 352) om rätt till fastig­

hetsförvärv för ombildning till bostadsrätt finns bestämmelser i 12 kap.

70 § jordabalken, 31 § hyresförhandlingslagen, 76 § bostadsrättslagen
(1971:479), 21 § bostadssaneringslagen (1973:531), 34 § bostadsförvalt­

ningslagen (1977:792), 25 § lagen om förvärv av hyresfastighet m. m., 14 §
bostadsanvisningslagen samt 15 § lagen om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt.

Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.
Hyresnämndens beslut får överklagas genom besvär hos bostadsdom­

stolen, om nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 14-16, 16 a, 16 c, 16 d eller 16 e §,

eller avvisat besvär,

2. avskrivit ärende enligt 8� 10, 15 a, 16, 16 a , 16 c, 16 d eller 16 e §,

dock ej när ärendet kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iaktta föreläggan­

de eller ådömt straff för förseelse i förfarandet,

5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 i fråga som gäller allmän

rättshjälp.

En besvärshandling som avses i tredje stycket skall ges in till hyres­

nämnden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av en besvärshandling

som avses i första eller tredje stycket tillämpas bestämmelserna i 52 kap.
2 och 4 §§ rättegångsbalk en.

2131

¬

background image

SFS 1986:1165

23 a § Om rätt för part att klandra beslut av arrendenämnd i arrendetvist
finns bestämmelser i 8 kap. 31 ,§ jordabalken och 16 § lagen (1957; 390) om

fiskearrenden.

Arrendenämndens yttrande enligt 12 a § andra stycket får inte överkla­

gas. Nämndens beslut i sådana frågor som avses i 23 § tredje stycket får
överklagas genom besvär hos fastighetsdomstolen. Detsamma gäller

nämndens beslut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva

arrendestället.

Besvärshandlingen skall ges in till arrendenämnden inom tre veckor från

den dag beslutet meddelades. I fråga om handläggningen hos arrende­

nämnden och fastighetsdomstolen tillämpas bestämmelserna i 52 kap. 2 -

12 §§ rättegångsbalken på motsvarande sätt. Fastighetsdomstolens beslut

med anledning av besvär i frågor som avses i andra stycket tredje mening­

en eller i 23 § tredje sty cket 1�3 far inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Göran Regner
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.