SFS 1986:1165

861165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:LJPBWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:LJPBWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:24px;font-family:LJPBWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:DGKUXA+ArialMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:22px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:LJPBWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;line-height:20px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:21px;font-family:MXBTVX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:679px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1986:1165 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:709px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1986 </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder och </b></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>hyresn�mnder; </b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den II december 1986. </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2, 22, 23 och 23 a �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft14">(1973; 188) om arrenden�mnder och hyresn�mnder^ skall ha f�ljande ly�<br/>delse. </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Arrenden�mnd best�r av lagfaren ordf�rande och tv� andra leda�</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">m�ter, om ej annat f�ljer av andra stycket. Av de senare ledam�terna skall </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">den ene s�som �gare av jordbruksfastighet eller p� liknande s�tt ha f�rv�r�</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft12">vat erfarenhet av arrendef�rh�llanden och den andre vara jordbruksarren-</p> <p style="position:absolute;top:987px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft12">dator eller, n�r �rende r�r bostadsarrende, bostadsarrendator. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">Vid f�retagande av f�rberedande �tg�rd, vid pr�vning av fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">avvisning av ans�kan eller avskrivning av �rende samt vid handl�ggning av <br/>�verklagande kan arrenden�mnden best� av ordf�randen ensam. Vad som </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12">2130 </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87:39, KU 11 , rskr. 59. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lagen omtryckt 1985:660. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">sagts nu g�ller �ven vid medling n� i's�daii l�mjJligen kan ske utan �vriga </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1986:1165 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft25">ledam�ters n�rvaro samt, om partema Samtycker till det eller saken �r <br/>uppenbar, vid pr�vning av fr�ga som inte avg�rs genom skiljedom. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledamot skall vara myndig svensk medborgare och far ej ha fyllt sjuttio </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>�r. </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>' </b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r ledamot i arrenden�mnd Skall finnas en eller flera ers�ttare. Best�m�</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">melserna om ledamot g�ller �ven ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">22 � Beslut av n�mnd �ger, sedan tid f�r klander eller besv�r utg�tt n�r </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">talan f�r f�ras mot beslutet, r�ttskraft^ s�vitt d�rigenom avgjorts fr�ga som </p> <p style="position:absolute;top:272px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft25">avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 5 eller 4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, <br/>8 eller 9. Vad som sagts nU g�ller dock ej beslut, varigenom ans� kan om <br/>�tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 16 � andra stycket eller tillst�nd enligt </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">12 kap. 34-37 eller 40 � jordabalken eller 30 � andra stycket bostadsr�tts�</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft25">lagen (1971; 479) eller ans�kan om uppskov enligt 12 kap. 59 � jordabalken <br/>eller ans�kan om f�rbud eller medgivande som avses i 2 a � bostadssane�</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">ringslagen (1973:531) eller yrka nde om r�tt till f�rhandlingsordning enligt </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � hyresf�rhandlingslagen (19 78: 304) l�mnats utan bifall. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 27 och 28 �� f�rvaltningslagen (1986:223) om ompr�v�</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">ning av beslut skall inte till�mpas hos n�mnderna. </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft25">23 � Om fullf�ljd av talan mot hyresn�mndens beslut i �rende enligt <br/>12 kap. jordabalken eller hyresf�rhandlingslagen (1978:304) eller i �rende </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft25">ang�ende bostadsr�tt, bostadssanering eller s�rskild f�rvaltning eller i <br/>�rende enligt lagen (1975:1132) om f�rv�rv av hyresfastighet m. m., enligt <br/>bostadsanvisningslagen (1980:94) eller lagen (198 2: 352) om r�tt till fastig�</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">hetsf�rv�rv f�r ombildning till bostadsr�tt finns best�mmelser i 12 kap. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft26">70 � jordabalken, 31 � hyresf�rhandlingslagen, 76 � bostadsr�ttslagen <br/>(1971:479), 21 � bostadssaneringslagen (1973:531), 34 � bostadsf�rvalt�</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft25">ningslagen (1977:792), 25 � lagen om f�rv�rv av hyresfastighet m. m., 14 � <br/>bostadsanvisningslagen samt 15 � lagen om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">ombildning till bostadsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft25">Hyresn�mndens yttrande enligt 12 a � f�rsta stycket f�r inte �verklagas. <br/>Hyresn�mndens beslut f�r �verklagas genom besv�r hos bostadsdom�</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">stolen, om n�mnden </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">1. avvisat ans�kan som avses i 8, 11, 14-16, 16 a, 16 c, 16 d eller 16 e �, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">eller avvisat besv�r, </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">2. avskrivit �rende enligt 8 10, 15 a, 16, 16 a , 16 c, 16 d eller 16 e �, </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">dock ej n�r �rendet kan �terupptagas, </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft25">3. f�rordnat ang�ende ers�ttning f�r n�gons medverkan i �rendet, <br/>4. utd�mt vite eller annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att iaktta f�rel�ggan�</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">de eller �d�mt straff f�r f�rseelse i f�rfarandet, </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">5. utl�tit sig i annat fall �n som avses i 3 i fr�ga som g�ller allm�n </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">r�ttshj�lp. </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">En besv�rshandling som avses i tredje stycket skall ges in till hyres�</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mnden inom tre veckor fr�n den dag beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om handl�ggningen hos hyresn�mnden av en besv�rshandling </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft25">som avses i f�rsta eller tredje stycket till�mpas best�mmelserna i 52 kap. <br/>2 och 4 �� r�tteg�ngsbalk en. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:744px;white-space:nowrap" class="ft23">2131 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1986:1165 </b></p> <p style="position:absolute;top:61px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft33">23 a � Om r�tt f�r part att klandra beslut av arrenden�mnd i arrendetvist <br/>finns best�mmelser i 8 kap. 31 ,� jordabalken och 16 � lagen (1957; 390) om </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">fiskearrenden. </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft31">Arrenden�mndens yttrande enligt 12 a � andra stycket f�r inte �verkla�</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft34">gas. N�mndens beslut i s�dana fr�gor som avses i 23 � tredje stycket f�r <br/>�verklagas genom besv�r hos fastighetsdomstolen. Detsamma g�ller </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">n�mndens beslut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers r�tt att f�rv�rva </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft31">arrendest�llet. </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft31">Besv�rshandlingen skall ges in till arrenden�mnden inom tre veckor fr�n </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">den dag beslutet meddelades. I fr�ga om handl�ggningen hos arrende�</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">n�mnden och fastighetsdomstolen till�mpas best�mmelserna i 52 kap. 2 -</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">12 �� r�tteg�ngsbalken p� motsvarande s�tt. Fastighetsdomstolens beslut </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">med anledning av besv�r i fr�gor som avses i andra stycket tredje mening�</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft31">en eller i 23 � tredje sty cket 13 far inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987. I fr�ga om beslut som har </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller dock �ldre f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft31">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft34">G�ran Regner <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1986:1165 Lag

Utkom fr�n trycket

den 19 december 1986

om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder och

hyresn�mnder;

utf�rdad den II december 1986.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2, 22, 23 och 23 a �� lagen

(1973; 188) om arrenden�mnder och hyresn�mnder^ skall ha f�ljande ly�
delse.

2 � Arrenden�mnd best�r av lagfaren ordf�rande och tv� andra leda�

m�ter, om ej annat f�ljer av andra stycket. Av de senare ledam�terna skall

den ene s�som �gare av jordbruksfastighet eller p� liknande s�tt ha f�rv�r�

vat erfarenhet av arrendef�rh�llanden och den andre vara jordbruksarren-

dator eller, n�r �rende r�r bostadsarrende, bostadsarrendator.

Vid f�retagande av f�rberedande �tg�rd, vid pr�vning av fr�ga om

avvisning av ans�kan eller avskrivning av �rende samt vid handl�ggning av
�verklagande kan arrenden�mnden best� av ordf�randen ensam. Vad som

2130

' Prop. 1986/87:39, KU 11 , rskr. 59.

^ Lagen omtryckt 1985:660.

background image

sagts nu g�ller �ven vid medling n� i's�daii l�mjJligen kan ske utan �vriga

SFS 1986:1165

ledam�ters n�rvaro samt, om partema Samtycker till det eller saken �r
uppenbar, vid pr�vning av fr�ga som inte avg�rs genom skiljedom.

Ledamot skall vara myndig svensk medborgare och far ej ha fyllt sjuttio

�r.

'

F�r ledamot i arrenden�mnd Skall finnas en eller flera ers�ttare. Best�m�

melserna om ledamot g�ller �ven ers�ttare.

22 � Beslut av n�mnd �ger, sedan tid f�r klander eller besv�r utg�tt n�r

talan f�r f�ras mot beslutet, r�ttskraft^ s�vitt d�rigenom avgjorts fr�ga som

avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 5 eller 4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7,
8 eller 9. Vad som sagts nU g�ller dock ej beslut, varigenom ans� kan om
�tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 16 � andra stycket eller tillst�nd enligt

12 kap. 34-37 eller 40 � jordabalken eller 30 � andra stycket bostadsr�tts�

lagen (1971; 479) eller ans�kan om uppskov enligt 12 kap. 59 � jordabalken
eller ans�kan om f�rbud eller medgivande som avses i 2 a � bostadssane�

ringslagen (1973:531) eller yrka nde om r�tt till f�rhandlingsordning enligt

9 � hyresf�rhandlingslagen (19 78: 304) l�mnats utan bifall.

Best�mmelserna i 27 och 28 �� f�rvaltningslagen (1986:223) om ompr�v�

ning av beslut skall inte till�mpas hos n�mnderna.

23 � Om fullf�ljd av talan mot hyresn�mndens beslut i �rende enligt
12 kap. jordabalken eller hyresf�rhandlingslagen (1978:304) eller i �rende

ang�ende bostadsr�tt, bostadssanering eller s�rskild f�rvaltning eller i
�rende enligt lagen (1975:1132) om f�rv�rv av hyresfastighet m. m., enligt
bostadsanvisningslagen (1980:94) eller lagen (198 2: 352) om r�tt till fastig�

hetsf�rv�rv f�r ombildning till bostadsr�tt finns best�mmelser i 12 kap.

70 � jordabalken, 31 � hyresf�rhandlingslagen, 76 � bostadsr�ttslagen
(1971:479), 21 � bostadssaneringslagen (1973:531), 34 � bostadsf�rvalt�

ningslagen (1977:792), 25 � lagen om f�rv�rv av hyresfastighet m. m., 14 �
bostadsanvisningslagen samt 15 � lagen om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r

ombildning till bostadsr�tt.

Hyresn�mndens yttrande enligt 12 a � f�rsta stycket f�r inte �verklagas.
Hyresn�mndens beslut f�r �verklagas genom besv�r hos bostadsdom�

stolen, om n�mnden

1. avvisat ans�kan som avses i 8, 11, 14-16, 16 a, 16 c, 16 d eller 16 e �,

eller avvisat besv�r,

2. avskrivit �rende enligt 8 10, 15 a, 16, 16 a , 16 c, 16 d eller 16 e �,

dock ej n�r �rendet kan �terupptagas,

3. f�rordnat ang�ende ers�ttning f�r n�gons medverkan i �rendet,
4. utd�mt vite eller annan p�f�ljd f�r underl�tenhet att iaktta f�rel�ggan�

de eller �d�mt straff f�r f�rseelse i f�rfarandet,

5. utl�tit sig i annat fall �n som avses i 3 i fr�ga som g�ller allm�n

r�ttshj�lp.

En besv�rshandling som avses i tredje stycket skall ges in till hyres�

n�mnden inom tre veckor fr�n den dag beslutet meddelades.

I fr�ga om handl�ggningen hos hyresn�mnden av en besv�rshandling

som avses i f�rsta eller tredje stycket till�mpas best�mmelserna i 52 kap.
2 och 4 �� r�tteg�ngsbalk en.

2131

background image

SFS 1986:1165

23 a � Om r�tt f�r part att klandra beslut av arrenden�mnd i arrendetvist
finns best�mmelser i 8 kap. 31 ,� jordabalken och 16 � lagen (1957; 390) om

fiskearrenden.

Arrenden�mndens yttrande enligt 12 a � andra stycket f�r inte �verkla�

gas. N�mndens beslut i s�dana fr�gor som avses i 23 � tredje stycket f�r
�verklagas genom besv�r hos fastighetsdomstolen. Detsamma g�ller

n�mndens beslut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers r�tt att f�rv�rva

arrendest�llet.

Besv�rshandlingen skall ges in till arrenden�mnden inom tre veckor fr�n

den dag beslutet meddelades. I fr�ga om handl�ggningen hos arrende�

n�mnden och fastighetsdomstolen till�mpas best�mmelserna i 52 kap. 2 -

12 �� r�tteg�ngsbalken p� motsvarande s�tt. Fastighetsdomstolens beslut

med anledning av besv�r i fr�gor som avses i andra stycket tredje mening�

en eller i 23 � tredje sty cket 13 far inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1987. I fr�ga om beslut som har

meddelats f�re ikrafttr�dandet g�ller dock �ldre f�reskrifter.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

G�ran Regner
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.