SFS 1987:264

870264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:264 Lag

Utkom från trycket

den 3 juni 1987

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder;

utfärdad den 14 maj 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1, 8, 11 och 23 a §§ lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder^ skall ha följande lydel­
se.

1 § Arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i arrendetvist,

2. pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende,

bostadsarrende eller fiskearrende eller av avtal om jakträttsupplåtelse eller

om villkor för sådan förlängning samt tvist i fråga som a vses i 9 kap. 14 §

jordabalken eller vars prövning enligt 9 kap. 12 b, 17 a, 18, 21 eller 31 §, 10

kap. 6 a § eller 11 kap. 6 b § samma balk ankommer på arrendenämnd,

3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor

som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2 -4 eller 7 § eller 11 kap. 2 §

jordabalken eller 3-6 § lagen (1957: 390) om fiskearrenden,

4. vara skiljenämnd i arrendetvist,

5. pröva frågor enligt lagen (1985:658) om arre ndatorers rätt att förvär­

va arrendestället.

Ärende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten är

belägen.

8 § Tvist som avses i 1 § fö rsta stycket 1 eller 2 eller 4 § första stycket
1-3 hänskjutes av part till nämnd genom ansökan som skall vara skriftlig

samt innehålla uppgift om parternas namn och hemvist, den berörda fastig-.

betens belägenhet och tvistens beskaffenhet. Ansökan i tvist om förläng­
ning av arrende- eller hyresavtal eller av avtal om jakträttsupplåtelse skall

innehålla uppgift om de skäl som åberopas mot förlängning. Ansökan i
tvist om ändring av arrende- eller hyresvillkor eller av villkor i avtal om
jakträttsupplåtelse skall innehålla uppgift om den ändring av villkoren som

begärs.

638

' Prop. 1986/87:58, JoU 15, rskr. 190,

^ Lagen omtryckt 1985:660.

¬

background image

uppfyller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket, skall nämn-

SFS 1987:264

den förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom viss tid. Efterkommes ej
föreläggandet, får ansökningen avvisas.

Parts första inlaga till nämnden skall innehålla uppgift om hans person­

nummer och postadress. Vidare bör anges partens yrke och telefonnum­
mer samt de övriga omständigheter som är av betydelse för delgivning med

honom. Har part vidtalat ombud att företräda honom, skall ombudets
namn, p ostadress och telefonnummer anges. Sker ändring i f örhållande,

som part sålunda uppgivit, skall parten utan dröjsmål anmäla det till

nämnden.

Ansökan varigenom tvisten hänskjuts till nämnden bör tillika innehålla

uppgift om motpart i de hänseenden som sägs i tre dje stycket.

Återkallas ansökan, avskrives ärendet.

11 § Rör ärende som avskrivits enligt 10 § förs ta stycket första punkten

tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 a § eller 12 kap. 49 eller 54 §

jordabalken, 22 eller 24 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 5 § lagen

(1957:390) om fiskearrenden, 52 § bostadsrättslagen (1971:479) eller 18 §
jaktlagen (1987:259) skall nämnden återuppta ärendet på ansökan av sö­

kanden. Ansökan görs skriftigen inom tre veckor från den dag beslutet om

avskrivning meddelades.

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt.

23 a

Om rätt för part att klandra beslut av arrendenämnd i arren­

detvist finns bestämmelser i 8 kap. 31 § jordabalken, 16 § lagen (195 7: 390)
om fiskearrenden och 53 § jaktlagen (1987:259).

Arrendenämndens yttrande enligt 12 a § a ndra stycket får inte överkla­

gas. Nämndens beslut i så dana frågor som avses i 23 § t redje stycket får
överklagas genom besvär hos fastighetsdomstolen. Detsamma gäller
nämndens beslut enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva
arrendestället.

Besvärshandlingen skall ges in till arrendenämnden inom tre veckor från

den dag beslutet meddelades. I fråga om handläggningen hos arrende­

nämnden och fastighetsdomstolen tillämpas bestämmelserna i 52 kap. 2-

12 §§ rättegångsbalken på motsvarande sätt. Fastighetsdomstolens beslut
med anledning av besvär i frågor som avses i andra stycket tredje mening­

en eller i 23 § tredje stycket 1—3 får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1986:1165.

639

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.