SFS 1987:756

870756.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:756

Utkom från trycket

den 7 juJi 1987

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder;

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 a § lagen (1973:188) om arren­

denämnder och hyresnämnder^ skall ha följande lydelse.

19 a § En nämnd får hålla förhör med vittne eller sakkunnig under ed och
förhör med part under sanningsförsäkran, om någon part begär det och
förhöret är erforderligt för utredningen. Sådant förhör får dock inte hållas,
om n ämnden finner att bevisningen kan föras på annat sätt med avsevärt

mindre besvär eller kostnad. Om sådant förhör gäller 36 kap. 1-18 och

20-22 §§, 37 kap. 1-3 §§ samt 40 kap. 1-10, 12, 14 och 19 §§ rä ttegångs­

balken i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1986/87:89, JuU 31, rskr. 278,

^ Lagen omtryckt 1985:660,

jf iÖ

(jcs
(ÄSi

: a

•/iiD!

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.