SFS 1987:1278

871278.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1278

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

Utkom från trycket

hyresnämnder;

den 30 december 1987

Utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 22, 23 och 32 §§ lagen

{1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder^ skall ha följande lydel­

se.

4 § Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bos tadsrättstvist,

2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket,

skadestånd enligt 12 kap. 24 a§, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34-

37§§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40§, förlängning av

hyresavtal enligt 12 kap. 49 § hyresvillkor enligt 12 kap. 54 §, uppskov med

avflyttning enligt 12kap. 59§ eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt
jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7§ sista stycket, upplåtelse av

lägenhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt
52§, allt bostadsrättslagen (1971:479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i

12kap. 1 § femte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses
i60§ första stycket 1 bostads rättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres - eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hy­

resförhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadssaneringslagen (1973:531) och bostads­

förvaltningslagen (1977:792),

7. pröva frågor enligt lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. pröva frågor enligt lagen (1987; 1274) om kommunal bostadsanvis-

ningsrätt,

9. pröv a frågor enligt lagen (1982 : 352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bo stadsrätt.

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. Ärende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas­
tighet m. m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrel­

se har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

22

Beslut av nämnd äger, sedan tid för k lander eller besvär utgått när

talan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som

avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, 8
eller 9. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om

åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt

' Prop. 1987/88; 35, BoU 4, rskr. 93.

Lagen omtryckt 1985; 660.

Senaste lydelse 1986; 1165.

3759

¬

background image

SFS 1987:1278

12 kap. 34-37 eller 40 § jordabalken eller 30 § andra stycket bostadsrätts-
lagen (1971:479) eller ansökan om uppskov enligt 12kap. 59 § jordabalken

eller ansökan om förbud eller medgivande som av ses i 2 a§ bostadssane­
ringslagen (1973:531) eller yrkande om rätt till förhandlingsordning enligt

9§ hyresförhandlingslagen (1978:304) eller ansökan om anvisningsrätt en­
ligt 3§ lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt lämnats

utan bifall.

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om ompröv­

ning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna.

23

Om fullföljd av talan mot hyresnämndens beslut i ärende enligt

12kap. jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978:304) eller i ärende

angående bostadsrätt, bostadssanering eller särskild förvaltning eller i
ärende enligt lagen (1975:11 32) om förvärv av hyresfastighet m. m., enligt
lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt eller lagen
(1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt finns

bestämmelser i 12 kap. 70 § jordabalken, 31 § hyresförhandlingslagen, 76 §
bostadsrättslagen (1971:479), 21 § bostadssaneringslagen (1973:531), 34 §

bostadsförvaltningslagen (1977:792), 25 § lagen om förvärv av hyresfastig­
het m.m., 16§ lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt

samt 15 § lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt.

Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.
Hyresnämndens beslut får överklagas genom besvär hos bostadsdom­

stolen, om nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 1 4-16, 16a, 16c, 16d eller 16e§,

eller avvisat besvär,

2. avskrivit ärende enligt 8-10, 15a, 16, 16a, 16c, 16d eller 16e§, dock

ej när ärendet kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärende t,
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iaktta föreläggan­

de eller ådömt straff för förseelse i förfarandet,

5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 i fråga som gäller allmän

rättshjälp.

En besvärshandling som avses i tredje stycket skall ges in till hyres­

nämnden inom tre veckor från den dag beslutet meddelades,

I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av en besvärshandling

som avses i första eller tredje stycket tillämpas bestämmelserna i 52 kap. 2
och 4 §§ rättegångsbalken.

32 § Föres ej talan mot nämnds beslut enligt 9 kap. 14 § eller 12 kap.

24 a § jordabalken, 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1 978: 304),
13 a § denna lag eller 13 eller 1 5 § eller 25 § första stycket bostadsförvalt­

ningslagen (1977:792) eller 9 eller 10§ lagen (1987: 1274) om kommunal
bostadsanvisningsrätt, får beslutet verkställas såsom lagakraftägande

dom.

Har hyresnämnd med stöd av 31 § fö rsta stycket bostadsförvaltnings­

lagen förordnat att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 § första stycket

nämnda lag skal l lända till efterrätte lse genast, får även sådant beslut, om

3760

Senaste lydelse 1986: 1165.

¬

background image

bostadsdomstolen ej förordnat annat, verkställas såsom lagakraftägande

SFS 1987:1278

dom.

Denna lag träder i kraft den I januari 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.