SFS 1988:409

880409.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:409

Utkom från trycket

den 13 juni 1988

978

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder;

utfärdad den 2 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 och 32 §§ lagen (1973:188) om

arrendenämnder och hyresnämnder^ skall ha följande lydelse.

4

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres-eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket,

skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap.
34-37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förläng­

ning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, hyresvillkor enligt 12 kap. 54 §,

återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 b § ,

uppskov med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12
kap. 64 §, allt jordabalken.

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978: 304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samm a lag,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av

lägenhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt i
52 §, allt bostadsrättslagen (1971:479),

'

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12

kap. 1 § femte s tycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i

60 § första stycket 1 bost adsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyre s- eller bostadsrättstvist.

' Prop. 1987/88: 162, BoU 22, rskr.

^ Lagen omtryckt 1985:660.

345.

Senaste lydelse 1987: 1278.

¬

background image

, v i;^S a. pröva tvist mellan hyresv ärd och hyresgästorganisation enl igt hy-

SFS 1988:409

, "résförhandlingslagen,

'ö. pröva frågor enligt bostadssaneringslagen (1973:531) och bostads­

förvaltningslagen (1977:792),

7. pröva frågor enligt lagen (1975: 1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. , pröva frågor enligt lagen (1987: 1274) om kommunal bostadsanvis-

ningsrätt,

Ij,;;

9. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till f astighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt.

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. Ärende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas­
tighet m. m. upptages dock av hyresnämnden i den or t där bolagets styrel­

se har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

32 § '' Föres ej talan mot nämnds beslut enligt 9 kap. 14 § eller 12 ka p.

24 a §, 55 a § sjund e stycket eller 55 b § jordabalken, 22, 23, 26 eller 27 §

hyresförhandlingslagen (1987:304), 13 a § denna lag eller 13 eller 15 § eller
25 § första s tycket bostadsförvaltningslagen (1977:792) eller 9 eller 10 §
lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt, får beslutet verk­
ställas såsom lagakraftägande dom.

Har hyresnämnden med stöd av 31 § första stycket bostadsförvaltnings-

.lagen förordnat att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 § första stycket

nämnda lag skall lända til! efterrättelse genast, får även sådant beslut, om
bostadsdomstolen ej förordnat annat, verkställas såsom lagakraftägande

dom.

»iilt.'

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

ié. /

f Få regeringens vägnar

BENGT GÖRANSSON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

'i.

.#»11'

'• j.

1'Scnaste lydelse 1987:1278.

979

¬

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.