SFS 1988:928

880928.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:928

Utkom från trycket

den 26 juli 1988

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder;

utfärdad den 14 juli 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 9, 12 a, 21 och 22 §§ lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder^ skall ha följande lydel­
se.

4

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket,

ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd

enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34-37 §§,

upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förlängning av
hyresavtal enligt 12 k ap. 49 §, hy resvillkor enligt 12 k ap. 54 §, återbetal­
ning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 b §, uppskov nied

avflyttning enligt 12 ka p. 59 § ell er föreläggande enligt 12 kap . 64 §, allt

jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av

lägenhet i andra hand enligt 30 § a ndra stycket eller medlemskap enligt
52 §, allt bostadsrättslagen (1971:479),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12

kap. 1 § femte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i

60 § första stycket 1 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,

5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hy­

resförhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadssaneringslagen (1973:531) och bostads­

förvaltningslagen (1977:792),

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m. m,

8. pröva frågor enligt lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvis-

ningsrätt.

1996

' Prop. 1987/88:146, BoU 21, rslcr. 344.

^ Lagen omtryckt 1985:660.

' Senaste lydelse 1988:409.

¬

background image

9. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

SFS 1988:928

ombildning till bostadsrätt.

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. Ärende som avses i 10,17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas­
tighet m. m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrel­

se har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

9 § När tvist hänskjutits till nämnd, skall nämnden, utom i fall som avses

i andra eller tredje stycket, kalla parterna att inställa sig inför nämnden.
Skall part inställa sig personligen, får nämnden förelägga vite.

Har tvisten hänskjutits till nämnden enligt 11 kap. 6 a § jordabalken och

har sökandens motpart ej iakttagit föreläggande som avses i tredje stycket i

samma lagrum, skall ärendet avskrivas, om avtalet ej är uppsagt enligt 11

kap. 5 § första stycket samma balk.

Handlägger hyresnämnden samtidigt ett stort antal tvister av likartad

beskaffenhet mellan en hyresvärd och dennes hyresgäster om villkoren för

hyra av bostadslägenheter, får nämnden, sedan ett lämpligt antal typfall av
tvister prövats, med ledning därav avgöra övriga tvister utan muntlig

förhandling, om det är uppenbart att sådan förhandling inte behövs.

12 a § Vid sådan medling som avses i 12 kap. 58 eller 58 a § jordabalken

skall hyresnämnden, om hyresvärden eller hyresgästen begär det, yttra sig
om marknadshyran för lokalen eller om huruvida en lokal som har anvisats
av hyresvärden är godtagbar enligt 12 kap. 57 § första stycket 2 eller 3
jordabalken.

Vid så dan medling som avses i 11 k ap. 6 eller 6 a § jor dabalken skall

arrendenämnden, om jordägaren eller arrendatom begär det, yttra sig om
den arrendeavgift som arrendestället vid tillämpning av 11 kap. 5 a § första
stycket jordabalken kan antas betinga på öppna marknaden.

21 § I nämnds beslut skall anges de skäl på vilka beslutet grundas, i den

mån det är behövligt. I beslut om avskrivning enligt 9 § andra stycket skall

även anges de nya villkor på vilka avtalet enligt 11 kap. 6 a § tredje stycket
jordabalken skall anses förlängt. Avser beslut enligt lagen (1975:1132) om

förvärv av hyresfastighet m. m. tillstånd till framtida förvärv, skall i beslu­

tet utsättas viss tid, högst ett år, för tillståndets giltighet.

Om part kan klandra beslutet eller besvära sig över det eller göra

ansökan om återupptagande, anges i beslutet vad parten därvid har att
iakttaga.

Håller nämnden förhandling i ärendet och kan på grund av ärendets

beskaffenhet eller annan särskild omständighet beslut ej meddelas samma

dag som förhandlingen avslutats, meddelas beslutet inom två veckor däref­

ter, om ej synnerligt hinder möter. Underrättelse om tiden för beslutets

meddelande skall lämnas vid förhandlingen.

Slutligt beslut tillställes part genom nämndens försorg. Vad som sagts nu

gäller dock ej beslut om avskrivning enligt 8 eller 12 §, om beslutet medde­
las vid förhandling i par tens närvaro.

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddelas parterna på

samma sätt som beslutet.

1997

¬

background image

SFS 1988:928

22 §" Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när
talan far föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som
avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6,7,
8 eller 9. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om
åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt
12 kap. 23 § andra stycket, 34-37 eller 40 § jordabalken eller 30 § andra
stycket bostadsrättslagen (1971:479) eller ansökan om uppskov enligt 12
kap. 59 § jordabalken eller ansökan om förbud eller medgivande som avses
i 2 a § bostadssaneringslagen (1973: 531) eller yrkande om r ätt till förhand­
lingsordning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978: 304) eller ansökan om

anvisningsrätt enligt 3 § lagen (1987:1274) ,om kommunal bostads-
anvisningsrätt lämnats utan bifall.

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om ompröv­

ning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

De nya bestämmelserna i 9, 12 a och 21 §§ gäller även i fråga om

hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989. Om ett hyresavtal har
sagts upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

" Senaste lydelse 1987:1278.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.