SFS 1988:1296

881296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1296 Lag

Utkom från tr>cket

OHi ändring 1 lagen (1973:188) om arrendenämnder och

den 1 6 december 1988 hyresnämnder;

utfärdad den 1 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1973:188) om arrende­

nämnder och hyresnämnder^ skall ha följande lydelse.

2

Arrendenämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamö­

ter, om ej annat följer av andra stycket. Av de senare ledamöterna skall
den ene såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvär­

vat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andre vara jordbruksarren-

dator eller, när ärendet rör bostadsarrende, bostadsarrendator.

Vid företagande av förberedande åtgärd, vid prövning av fråga om

avvisning av ansökan eller avskrivning av ärende samt vid handläggning

av överklagande kan arrendenämnden bestå av ordföranden ensam. Vad

som sagts nu gäller även vid medling när sådan lämpligen kan ske utan

övriga ledamöters närvaro samt, om parterna samtycker till det eller saken
är uppenbar, vid prövning av fråga som inte avgöres genom skiljedom.

Ledamot skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig eller

ha fyllt sjuttio år och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabal-
ken.

För ledamot i arrendenämnd skall finnas en eller flera ersättare. Bestäm­

melserna om ledamot gäller även ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1989.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

2916

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

' Lagen omtryckt 1985:660.

' Senaste lydelse 1986:1165.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.