SFS 1991:620

910620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:620 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

den i7juni 1 991

Hyresnämnder;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4, 5, 11, 1 5, 22 och 23 §§ lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder^ skall ha följande ly­
delse.

' Prop. 1990/91:92, BoU13, rsk r. 247.

1012

^ Lagen omlryckt 198 5:660.

¬

background image

4 §' Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken härtill uppgift att

SFS 1991:620

1. medla i hy res-eller bostadsrättstvist,

2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket,

ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd
enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34-37 §§,

upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förlängning av
hyresavtal enligt 12 ka p. 49 §, hyresvillkor enligt 12 kap. 54 §, återbetal­
ning av hyra och fasts tällande av hyra enligt 12 kap . 55 b §, uppskov med

avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt
jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandlings-

lagen {1978:304) elierom återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt

samma §, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 § eller utdö mande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostads-

rättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12

kap. 1 § femte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i

9 kap. 16 § första stycket 1 eller 2 bostads rättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostad srättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hy­

resförhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadssaneringstagen (1973:531) och bostads-

förvaltningslagen (1977:792),

7. pröva frågor enligt lagen (197 5:1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. pröva frågor enligt lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvis-

ningsrätt,

9. pröva frågor enligt lagen (1982:3 52) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bo stadsrätt.

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. �rende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas­

tighet m.m. upptages dock av hyresnämnden i den ort dä r bolagets styrelse
har sitt säte eller, i fråga om ha ndelsbolag, där förvaltningen föres.

5 §⬢* Hyresnämnd består av lagfaren o rdförande och två andra ledamö­

ter, om ej annat följer av tredje stycket. Av de senare ledamöterna skall

den ene vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet och den andre

vara väl förtrogen med bostadshyre sgästcrs förhållanden eller, när ärendet

rör annan lägenhet än bostadslägenhet, med näringsidkande hyresgästers
förhållanden. I ärenden enligt 2 kap. 10 §, 4 kap. 6 §, 9 kap. 16 § första

stycket 1 och 2 eller 11 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall vad som
sagts nu om hyresfastighet och hyre.sgästers förhållanden i stället avse

bostadsrättsfastighet och bostadsrättshavares förhållanden.

Hyresnämnd får anlita expert att biträda nämnden, om ärendets beskaf­

fenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

!

' Senaste lydelse 1988:928.

'Senastclydclscl989;663.

1013

¬

background image

SFS 1991:620

Bestämmelserna i 2 § andra-fjärde styckena äger motsvarande tillämp­

ning i fråg a om hyresnämnd.

Regeringen kan fdrordna att i hyresnämnd skall finnas fle ra avdelningar.

Bestämmelserna om hyresnämnd gäller i tillämpliga delar även avdel­

ning.

11

Rör ärende som avskrivits enligt 10 § första stycket första punkten

tvist som avses i 9 kap. 10 §, 10 kap. 6 a § eller 12 kap. 49 eller 54 §
jordabalken, 22 eller 24 § hyresförhandlingslagen (1978:304), 5 § lagen

(1957:390) om fiskearrenden, 2 kap. 10 § och 4 kap. 6 § bostadsrättslagen
(1991:614) eller 18 § jaktlagen (1987: 259) skall n ämnden återuppta ären­
det på ansökan av sökanden. Ansökan görs skriftligen inom tre veckor frå n
den dag beslutet om a vskrivning meddelades.

Uteblir sökanden ånyo, får ärendet icke återupptagas på nytt.

1014

15 § Har parterna avtalat att tvist skall avgöras av skiljemän utan förbe­

håll om rätt för parterna att klandra skiljedomen och har , vid arrendetvist,

arrendenämnden eller, vid hyres- eller bostadsrättstvist, hyresnämnden

utsetts till skiljenämnd, skall n ämnden på ansökan avgöra tvisten genom

skiljedom, om ej hinder möter enligt 1 § andra stycket lagen (1929:145)
om skiljemän. Om sådan ansökan gäller 8 §. Ha r tvisten redan hänskjutits

till nämn d, kan skiljedom dock påkallas muntligen inför nämnden.

I ärend e som nämnd har att avgöra genom skiljedom gäller lagen om

skiljemän, i den mån ej annat följer av denna lag. Vardera parten svarar

för sin kostnad i tvist som avses i 9 kap. 10 eller 14 §, 10 kap. 6 § eller 12

kap. 49 eller 54 § jordabalken, 5 § lagen (1957:390) om fiskearrenden eller

4 kap. 9 § bostadsrältslagen (1991:614) .

22

Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när

talan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som
avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6 , 7, 8

eller 9. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om
åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller tillstånd enligt

12 kap. 23 § andra stycket, 34 � 37 eller 40 § jordabalken eller 7 kap. 11 §

bostadsrättslagen (1991:614) eller ansökan om uppskov enligt 12 kap. 59 §
jordabalken eller ansökan om förbud eller m edgivande som avses i 2 a §

bostadssaneringslagen (1973:531) eller yrkande om rätt till förhandlings­

ordning enligt 9§ hyresförhandlingslagen (1978:304) eller ansökan om
anvisningsrätt enligt 3 § lagen (1987:12 74) om kommunal bostadsanvis-

ningsrätt lämnats utan bifall.

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om om­

prövning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna.

23

Om fullföljd av talan mot hyresnämndens beslut i ärende enl igt 12

kap. jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978:304) eller i ärende

angående bostadsrätt, bostadssanering eller särskild förvaltning eller i
ärende enligt lagen (1975: 1 132) om förvärv av hyresfastighet m.m., enligt

⬢ Sena ste lydelse 1987:264.

'' Senaste lydelse 1 987:928.

' Senaste lydelse 1987; 1278.

¬

background image

v

lagen (1987:1274) om kommunal bostadsanvisningsrätt eller lagen

SFS 1991:620

(1982:352) om rätt till fastighetsforvärv för ombildning till bostadsrätt
finns bestämmelser i 12 kap. 70 § j ordabalken, 31 § hyresförhandlings-
lagen, II kap. 3§ bostadsrättslagen (1991:614), 21 § bostadssanerings­
lagen (1973:531), 34 § bostadsförvaltningslagen (1977:792), 25 § lagen om
förvärv av hyresfastighet m.m., 16 § lagen (1987:1274) om kommunal

bostadsanvisningsrätt samt 15 § lagen om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bost adsrätt.

Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycke t får inte överklagas.
Hyresnämndens beslut får överklagas genom besvär hos bostadsdomsto­

len, om nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 14�16, 16a, 16c, löd eller

16 e §, eller avvisat besvär,

2. avskrivit ärende enligt 8�10, 15 a, 16, 16 a, 16 c, 16 d eller 16 e §,

dock ej när ärende t kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,
4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iaktta föreläg­

gande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet,

5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 i fråga som gäller allmän

rättshjälp.

En besvärshandling som avses i tredje stycket ska ll ges in till hyresnämn­

den inom tre veckor från den dag beslu tet meddelades.

I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av en besvärshandling

som avses i första eller tredje stycket tillämpas bestämmelserna i 52 kap. 2

och 4 §§ rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.