SFS 1991:637

910637.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:637

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

Utkom från trycket

hyresnämnder;

den 17 juni 1991

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:188) om

arrendenämnder och hyresnämnder^

dels att 2 och 28 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 a § , av följande lydelse.

2

Arrendenämnd består av lagfaren o rdförande och två andra leda­

möter, om ej annat följer av andra stycket. Av de senare ledamöterna skall

den ene såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvär­

vat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andre vara jordbruksarren-

dator eller, när ärende rör bostadsarrende, bostadsarrendator.

Vid företagande av förberedande åtgärd, vid prövning av fråga om

avvisning av an sökan eller avskrivning av ärende samt vid handläggning
av överklagande kan arrendenämnden bestå av ordföranden ensam. Vad
som sagts nu gäller även vid medling när sådan lämpligen kan ske utan

övriga ledamöters närvaro samt, om parterna samtycker till det eller saken

är uppenbar, vid prövning av fråga som in te avgörs genom skiljedom.

Ledamot skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig och

inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

För ledamot i arrenden ämnd skall finnas en eller flera ersättare. Bestäm­

melserna om ledamo t gälleräven ersättare.

5 a § Bestämmelserna i 5 § första stycket tillämpas inte i ärende som

gäller

1. fråga om en förhandlingsklausul skall föras in eller bibehållas i ett

hyresavtal enligt 2 § hyresförhandlingsl agen (1978:304),

2. ersättning enligt 20 § hyresförhandlingslagen till en hyresgästorganisa­

tion för dess förhandlingsarbete,

3. prövning av hyresvillkor med tillämpning av 21 § hyresförhandlings-

lagen.

Bestämmelserna i 5 § första stycket skall inte heller tillämpas i a ndra

ärenden, om de intresseledamöter som enligt dessa bestämmelser skulle ha
deltagit har anknytning till organisationer som kan antas ha ett gemensamt

intresse som står i strid med den ena p artens intresse i tvisten.

1 ärende som avses i första och andra styckena skall hyresnämnden bestå

av två lagfarna led amöter.

28 § Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare skall
tillämpas på ledamöte rna i näm nderna.

I f råga om de icke lagfarna ledamöterna i nämnde rna tillämpas 12 kap.

3 § andra stycket rättegångs balken.

' FV op. 1990/91:98, JuU26, rskr. 25 3.

^ Lagen omtryckt 1985:660.

' Senaste lydelse 1988: 1 296.

103 1

¬

background image

SFS 1991:637

Denna tag träder i i<raft den I juli 1991. Äldre bestämmelser gäller

alltjämt om ett ärende i vilk et intresseledamöter har deltagit har påbörjats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIV ALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.