SFS 1991:1656

911656.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

•'% . v*

SFS 1991:1656 Lag

Utkom från trycket

Otti ändring 1 lagen (1973:188) om arrendenämnder och

den 19 december 1991

hyresnämnder;

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 17 § lagen (1973; 188) om arren­

denämnder och hyresnämnder^ skall ha följande lydelse.

17 §' Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden

förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Partema skall beredas

tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd fär också föranstalta om
annan nödvändig utredning.

I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21 eller 31 § jordabalken skall

arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande

skall också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende uppkommer
fråga om tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller 7 § tredje stycket
lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. I ären­

de som avses i 9 kap. 9 § jordabalken fär arrendenämnden, om utredning­

en ger anledning till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrende­

ställets avkastningsförmåga. Hyresnämnd fär i ärende som avses i 2 a §
bostadssaneringslagen (1973:531) inhämta yttrande från den eller de kom­
munala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse eller den nämnd inom
vars område fastigheten är belägen.

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlings­

lagen (1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda
den hyresgästorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen
tillfälle att yttra sig.

Begärs prövning av fråga som avses i 4 § andra stycket hyresförhand­

lingslagen inträder organisation med vilken förhandlingsordning gäller

som medpart till hyresvärden vid handläggningen av ärendet i den delen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(J ustitiedeparteraentet)

3084

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Lagen omtryckt 1985:660.

'Senaste lydelse 1990:1482.

>7 .'-/I

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.