SFS 1990:1482

901482.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:1482

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

Ulkom från trycket

hyresnämnder;

den 28 december 1990

utfärdad den 6 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 17 § lagen (1973:188) om arren­

denämnder och hyresnämnder^ ordet "lantbruksnämnden" i olika böj­

ningsformer skall bytas ut mot " länsstyrelsen" i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:27, BoU5, rskr, 65.

' Lagen omtryckt 1985:660.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.