SFS 1991:635

910635.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

Lag

om ändring i la gen (1991:620) om ändring i la gen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder;

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1991:620) om

ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder- att
den skall än dras så att 5 § samt ikraftträdandebestämmelsen får följande
lydelse.

5 § Hyresnämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamöter,
om ej annat följer av tredje stycket eller av 5 a §. Av de senare ledamöterna

skall den ene vara väl förtrogen med förvaltning av hyresfastighet och den
andre vara väl förtrogen med bostadshyresgästers förhållanden eller, när
ärendet rör annan lägenhet än bostadslägenhet, med näringsidkande hyres­
gästers forhållanden. 1 ärenden enligt 2 kap. 10 §, 4 kap. 6 §, 9 kap. 16 §
första stycket 1 och 2 eller 11 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall

vad som sagts nu om hyresfastighet och hyresgästers förhållanden i stället

avse bostadsrättsfastighet och bo stadsrättshavares förhållanden.

Hyresnämnd får anlita expert att biträda nämnden, om ärendets beskaf­

fenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

Bestämmelserna i 2 § and ra-fjärde styckena äger motsvarande tillämp­

ning i frå ga om hyresnämnd.

Regeringen kan förordna att i hyresnämnd skall finnas fler a avdelningar.
Bestämmelserna om hyresnämnd gäller i tillämpliga delar även avdel­

ning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller

alltjämt om ett ärende i vilket intr esseledamöter har deltagit har påbörjats

före ikraftträdandet.

SFS 1991:635

Ulkom från trycket
den 1 7 juni 1991

På regeringens vägnar

LAILA FREIVAL DS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

I Prop. l990/9!;98, JuU26, rskr. 253.

' Lagen omtryckt 1985:660.

1029

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.