SFS 2017:544 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

170544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 1 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1973:188) om arrende-

nämnder och hyresnämnder

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Arrendenämnden består av en lagfaren ordförande och två andra leda-

möter, om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av de senare ledamö-
terna ska den ena såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha
förvärvat erfarenhet av arrendeförhållanden och den andra vara jordbruks-
arrendator eller, när ärendet gäller bostadsarrende, bostadsarrendator.

Arrendenämnden kan bestå av ordföranden ensam vid
1. förberedande åtgärder,
2. prövning av en fråga om avvisning av en ansökan eller avskrivning av ett

ärende,

3. handläggning av ett överklagande,
4. medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga ledamöters närvaro,
5. prövning av en fråga som inte avgörs genom skiljedom, om parterna

samtycker till det eller om prövningen är enkel och det är lämpligt med hän-
syn till vad ärendet gäller, och

6. prövning av en fråga som avgörs genom skiljedom, om parterna begär

det.

En förberedande åtgärd som kan företas av ordföranden enligt andra

stycket, och som inte är av sådant slag att den bör förbehållas ordföranden, får
utföras av någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är
anställd vid en hyresnämnd, en allmän domstol eller en allmän förvaltnings-
domstol. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
närmare föreskrifter om detta.

En ledamot ska vara svensk medborgare och får inte vara underårig och

inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

3 Senaste lydelse 2005:1061.

SFS 2017:544

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

2

SFS 2017:544

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.