SFS 1994:820 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS 1994_820 Lag om ändring i lagen (1973_188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:820

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och
hyresnämnder;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 5 a, 16, 17 och 22 §§ samt

rubriken före 16 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämn-
der2 skall ha följande lydelse.

4 §3 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,

2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket,

upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18a-c§§, ändrad användning av
lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §,
överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 3 4 - 3 7 §§, upplåtelse av lägenhet i
andra hand enligt 12 kap. 40 §, förlängning av hyresavtal enligt 12 kap.
49 §, hyresvillkor enligt 12 kap. 54 §, godkännande av förbättringsarbete

eller liknande åtgärd enligt 12 kap. 55 a § tredje stycket, återbetalning av
hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 d §, uppskov med avflytt-
ning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt jordabal-
ken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22 - 24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

1

Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94: BoU21, rskr. 1993/94:373.

2

Lagen omtryckt 1985:660.

3

Senaste lydelse 1993:409.

1614

background image

SFS 1994:820

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt
samma §, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostads-
rättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12

kap. 1 § femte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 § första stycket 1 eller 2, bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792),
7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt.

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen. Ärende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfas-
tighet m.m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrelse
har sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

5 a §4 Bestämmelserna i 5 § första stycket tillämpas inte i ärende som
gäller

1. fråga om en förhandlingsklausul skall föras in eller slopas i ett hyres-

avtal enligt 2 § hyresförhandlingslagen (1978:304),

2. ersättning enligt 20 § hyresförhandlingslagen till en

hyresgästorganisation för dess förhandlingsarbete,

3. prövning av hyresvillkor med tillämpning av 21 § hyresförhandlings-

lagen.

Bestämmelserna i 5 § första stycket skall inte heller tillämpas i andra

ärenden, om de intresseledamöter som enligt dessa bestämmelser skulle ha
deltagit har anknytning till organisationer som kan antas ha ett gemensamt
intresse som står i strid med den ena partens intresse i tvisten.

I ärende som avses i första och andra styckena skall hyresnämnden bestå

av två lagfarna ledamöter.

Ärende angående upprustningsföreläggande och särskild förvaltning

16 § Ansökan i fråga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara skriftlig

samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare samt
sökandens yrkande och grunderna för detta. Ansökan om upprustnings-
föreläggande enligt 12 kap. 18a-c §§ jordabalken skall dessutom vara åt-
följd av den utredning i tekniskt, ekonomiskt eller annat hänseende som
behövs för ärendets prövning.

Vad som föreskrives i 8 § andra - femte styckena äger motsvarande

tillämpning i fråga om ansökan som avses i första stycket.

Förhandling skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att

förhandling ej behövs. Fastighetens ägare kan vid vite föreläggas att instäl-

4

Senaste lydelse 1991:637.

1615

background image

SFS 1994:820

la sig till förhandling. Fastighetsägarens utevaro från förhandling utgör ej
hinder för ärendets prövning.

Innan nämnden beslutar om tvångsförvaltning, skall nämnden bereda

kommun, där fastigheten är belägen, tillfälle att lämna förslag på förvalta-
re.

Kommunen skall också beredas tillfälle att yttra sig innan nämnden

beslutar att förvaltararvode enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792)
skall betalas av fastighetsägaren personligen.

17 §5 Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden

förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas
tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om
annan nödvändig utredning.

I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21 eller 31 § jordabalken skall

arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande
skall också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende uppkommer
fråga om tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller 7 § tredje stycket
lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. I ären-
de som avses i 9 kap. 9 § jordabalken får arrendenämnden, om utredning-
en ger anledning till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrende-
ställets avkastningsförmåga. Yttrandena skall inhämtas från den länssty-
relse inom vars område fastigheten är belägen.

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlings-

lagen (1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda
den hyresgästorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen
tillfälle att yttra sig.

22 §6 Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när
talan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som
avses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7
eller 8. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om
åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller upprustningsfö-

reläggande enligt 12 kap. 18a-c §§ eller tillstånd enligt 12 kap. 23 § andra
stycket, 34 - 37 eller 40 § jordabalken eller 7 kap. 11 § bostadsrättslagen
(1991:614) eller ansökan om godkännande av förbättringsarbete eller lik-
nande åtgärd enligt 12 kap. 55 a § tredje stycket eller ansökan om uppskov
enligt 12 kap. 59 § jordabalken eller yrkande om rätt till förhandlingsord-
ning enligt 9 § hyresförhandlingslagen (1978:304) lämnats utan bifall.

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om om-

prövning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. Äldre föreskrifter om förfarandet tillämpas fortfarande i ärenden som

enligt lagen (1994:834) om upphävande av bostadssaneringslagen
(1973:531) fortfarande skall kunna prövas enligt den upphävda lagen.

5

Senaste lydelse 1991:1656. Ändringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 1993:409.

1616

background image

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:820

1617

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.