SFS 1995:568 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS 1995_568 Lag om ändring i lagen (1973_188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:568

Utkom från trycket
den 7 juni 1995

989

1

Prop. 1994/95:155, bet. 1994/95:LU26, rskr. 1994/95:361.

2

Lagen omtryckt 1985:660.

3

Senaste lydelse 1987:264.

4

Senaste lydelse 1994:820.

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 24 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 17 §§ lagen (1973:188)

om arrendenämnder och hyresnämnder2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Arrendenämnd som avses i 8 kap. 29 § jordabalken har till uppgift

att

1. medla i arrendetvist,
2. pröva tvist om förlängning av arrendeavtal vid jordbruksarrende,

bostadsarrende eller fiskearrende eller av avtal om jakträttsupplåtelse
eller om villkor för sådan förlängning samt tvist i fråga som avses i
9 kap. 14 § jordabalken eller vars prövning enligt 9 kap. 12 b, 17 a,

18, 21, 21 a, 31 eller 31 b §, 10 kap. 6 a § eller 11 kap. 6 b § samma

balk ankommer på arrendenämnd.

3. pröva fråga om godkännande av förbehåll eller annat avtalsvillkor

som avses i 9 kap. 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap. 2-4 eller 7 § eller 11 kap.
2 § jordabalken eller 3-6 § lagen (1957:390) om fiskearrenden,

4. vara skiljenämnd i arrendetvist,
5. pröva frågor enligt lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att för-

värva arrendestället.

Ärende upptages av den arrendenämnd inom vars område fastigheten

är belägen.

17 §4 Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden

förordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas

background image

990

SFS 1995:568

tillfälle att närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om

annan nödvändig utredning.

I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a eller 31 § jordabal-

ken skall arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant
yttrande skall också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende
uppkommer fråga om tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller
7 § tredje stycket lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva
arrendestället. I ärende som avses i 9 kap. 9 § jordabalken får arren-
denämnden, om utredningen ger anledning till det, inhämta yttrande
från länsstyrelsen om arrendeställets avkastningsförmåga. Yttrandena
skall inhämtas från den länsstyrelse inom vars område fastigheten är
belägen.

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlings-

lagen (1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda
den hyresgästorganisation som ingått den klandrade överenskommelsen
tillfälle att yttra sig.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.