SFS 1996:1637 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 1996:1637 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
SFS 1996_1637 Lag om ändring i lagen (1973_188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1637
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § lagen (1973:188) om

arrendenämnder och hyresnämnder skall ha följande lydelse.

23 §2 Om fullföljd av talan mot hyresnämndens beslut i ärende enligt

12 kap. jordabalken eller hyresförhandlingslagen (1978:304) eller i ärende

angående bostadsrätt, eller särskild förvaltning eller i ärende enligt lagen
(1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m. m., eller lagen (1982:352)
om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt finns
bestämmelser i 12 kap. 70 § jordabalken, 31 § hyresförhandlingslagen,

11 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614), 34 § bostadsförvaltningslagen

(1977:792), 25 § lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. samt 15 §
lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt.

Hyresnämndens yttrande enligt 12 a § första stycket får inte överklagas.
Hyresnämndens beslut får överklagas hos Svea hovrätt, om

nämnden

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11, 14-16, 16 a, 16 c eller 16 e §,

eller avvisat ett överklagande,

2. avskrivit ärende enligt 8-10, 15 a, 16, 16 a, 16 c eller 16 e §, dock

ej när ärendet kan återupptagas,

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet,

4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iaktta före-

läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet,

5. utlåtit sig i annat fall än som avses i 3 i fråga som gäller rätts-

hjälp.

Ett överklagande som avses i tredje stycket skall ges in till hyresnämn-

den inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

I fråga om handläggningen hos hyresnämnden av ett överklagande som

avses i första eller tredje stycket tillämpas bestämmelserna i 52 kap. 2
och 4 §§ rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1994:833.

3024

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.