SFS 1997:63 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 1997:63 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
SFS 1997_63 Lag om ändring i lagen (1973_188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:63
Utkom från trycket
den 4 mars 1997

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder;

utfärdad den 13 februari 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:188) om arren-

denämnder och hyresnämnder2

dels att 4, 16, 17 och 22 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 16 § skall ha följande lydelse.

4 §3 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,

2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket,

ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra stycket, skadestånd en-

1

Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143.

2

Lagen omtryckt 1985:660.

3

Senaste lydelse 1994:820.

81

background image

SFS 1997:63

ligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt 12 kap. 34-37 §§, upplå-
telse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §, förlängning av hyresavtal
enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §, återbetalning av hyra och
fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 d §, uppskov med avflyttning enligt

12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §, allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt
samma §, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostads-
rättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap.

1 § femte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap.
16 § första stycket 1 eller 2 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a-c §§ jordabalken eller förbätt-
rings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d-f §§ och 18 h § samma balk,

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt.

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är be-

lägen. �rende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfastig-
het m.m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrelse har
sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

�rende angående upprustningsföreläggande m.m.4

16 §5 Ansökan i fråga som avses i 4 § första stycket 6 skall vara skriftlig
samt innehålla uppgift om den berörda fastigheten och dess ägare, sökan-

dens yrkande och grunderna för detta samt, när det gäller ansökan enligt 12
kap. 18 e § eller 18 h § jordabalken, uppgift om berörda hyresgästers namn.
Ansökan enligt 12 kap. 1 8 a - c § § , 1 8 e § och 18 h § jordabalken skall dess-
utom vara åtföljd av den utredning i tekniskt, ekonomiskt eller annat hänse-
ende som behövs för ärendets prövning.

Vad som föreskrives i 8 § andra-femte styckena äger motsvarande till-

lämpning i fråga om ansökan som avses i första stycket.

Förhandling skall hållas inför nämnden, om det ej är uppenbart att för-

handling ej behövs. Fastighetens ägare kan vid vite föreläggas att inställa sig
till förhandling. Fastighetsägarens utevaro från förhandling utgör ej hinder
för ärendets prövning.

Innan nämnden beslutar om tvångsförvaltning, skall nämnden bereda

kommun, där fastigheten är belägen, tillfälle att lämna förslag på förvaltare.

4

Senaste lydelse 1984:820.

5

Senaste lydelse 1994:820.

82

background image

SFS 1997:63

Kommunen skall också beredas tillfälle att yttra sig innan nämnden beslu-

tar att förvaltararvode enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) skall beta-
las av fastighetsägaren personligen.

17 §6 Om det finns anledning, skall nämnd eller den nämnden förordnar

besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas tillfälle att
närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om annan nöd-
vändig utredning

I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a eller 31 § jordabalken skall

arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande skall
också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende uppkommer fråga om
tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller 7 § tredje stycket lagen
(1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. I ärende som av-
ses i 9 kap. 9 § jordabalken får arrendenämnden, om utredningen ger anled-
ning till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrendeställets avkast-
ningsförmåga. Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse inom vars
område fastigheten är belägen.

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlingsla-

gen (1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den
hyresgästorganisation som har ingått den klandrade överenskommelsen till-
fälle att yttra sig.

Om det begärs prövning av en fråga som avses i 3 a § hyresförhandlings-

lagen, inträder organisation med vilken förhandlingsordning gäller som
medpart till hyresvärden vid handläggningen av ärendet i den delen.

22 §7 Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när ta-
lan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som av-
ses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, eller

8. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om åtgärdsfö-

reläggande enligt 12 kap. 16 § andra stycket eller upprustningsföreläggande
enligt 12 kap. 18 a-c §§ eller tillstånd enligt 12 kap. 18 d-f §§, 23 § andra

stycket, 34-37 eller 40 § jordabalken eller 7 kap. 11 § bostadsrättslagen
(1991:614) eller ansökan om uppskov enligt 12 kap. 59 § jordabalken eller
ansökan om förbud eller hävande av förbud enligt 12 kap. 18 h § jordabalken
eller yrkande om rätt till förhandlingsordning enligt 9 § hyresförhandlingsla-
gen (1978:304) lämnats utan bifall.

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om ompröv-

ning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna.

83

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

2. �ldre föreskrifter tillämpas fortfarande i ärenden som enligt övergångs-

bestämmelserna till lagen (1997:62) om ändring i jordabalken skall prövas

enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1994:820.

7

Senaste lydelse 1994:820.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.