SFS 1998:147 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 1998:147 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
SFS 1998_147 Lag om ändring i lagen (1973_188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:710px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1998:147 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 april 1998 </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft11">313 </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13"> Lagen omtryckt 1985:660. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder <br/>och hyresn�mnder; </b></p> <p style="position:absolute;top:779px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 mars 1998. </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 och 22 �� lagen (1973:188) om </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">arrenden�mnder och hyresn�mnder2 skall ha f�ljande lydelse. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:857px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft20">314 </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft21">3</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse 1997:63. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft21">4</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse 1997:63. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1998:147 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 �3</b> Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift att </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft20">1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist, </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">2. pr�va tvist om �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5 </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">och 16 � andra stycket, �ndrad anv�ndning av lokal enligt 12 kap. 23 � andra <br/>stycket, skadest�nd enligt 12 kap. 24 a �, �verl�telse av hyresr�tt enligt </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft20">12 kap. 34-37 ��, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �, </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rl�ngning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 �, villkor enligt 12 kap. 54 �, <br/>�terbetalning av hyra och fastst�llande av hyra enligt 12 kap. 55 d �, upp-<br/>skov med avflyttning enligt 12 kap. 59 � eller f�rel�ggande enligt 12 kap. <br/>64 �, allt jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">2 a. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 22-24 �� hyresf�rhandlingslagen </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">(1978:304) eller om �terbetalningsskyldighet enligt 23 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">3. pr�va tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 �, skyldighet att uppl�ta </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft20">bostadsr�tt enligt 4 kap. 6 � eller villkor f�r uppl�telse av bostadsr�tt enligt </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">samma �, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �, uppl�telse av l�genhet i andra hand <br/>enligt 7 kap. 11 � eller utd�mande av vite enligt 11 kap. 2 �, allt bostads-<br/>r�ttslagen (1991:614), </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i 12 kap. </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft26">1 � femte stycket, 45 eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap. <br/>16 � f�rsta stycket 1 eller 2 bostadsr�ttslagen, </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft26">5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist, <br/>5 a. pr�va tvist mellan hyresv�rd och hyresg�storganisation enligt hyres-</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rhandlingslagen, </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">6. pr�va fr�gor enligt bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">rustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a-c �� jordabalken eller f�rb�tt-<br/>rings- och �ndrings�tg�rder enligt 12 kap. 18 d-f �� och 18 h � samma balk, </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">7. pr�va fr�gor enligt lagen (1975:1132) om f�rv�rv av hyresfastighet </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">8. pr�va fr�gor enligt lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20">ombildning till bostadsr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft20">�rende upptages av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten �r be-</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">l�gen. �rende som avses i 10, 17 eller 18 � lagen om f�rv�rv av hyresfastig-<br/>het m.m. upptages dock av hyresn�mnden i den ort d�r bolagets styrelse har <br/>sitt s�te eller, i fr�ga om handelsbolag, d�r f�rvaltningen f�res. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>22 �4</b> Beslut av n�mnd �ger, sedan tid f�r klander eller besv�r utg�tt n�r ta-<br/>lan f�r f�ras mot beslutet, r�ttskraft, s�vitt d�rigenom avgjorts fr�ga som av-<br/>ses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 5 eller 4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, eller <br/>8. Vad som sagts nu g�ller dock ej beslut, varigenom ans�kan om �tg�rdsf�-<br/>rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra stycket eller <br/>upprustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a-c �� eller tillst�nd enligt 12 <br/>kap. 18 d-f ��, 23 � andra stycket, 34-37 eller 40 � jordabalken eller 7 kap. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft20">11 � bostadsr�ttslagen (1991:614) eller ans�kan om uppskov enligt 12 kap. </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft26">59 � jordabalken eller ans�kan om f�rbud eller h�vande av f�rbud enligt 12 <br/>kap. 18 h � jordabalken eller yrkande om r�tt till f�rhandlingsordning enligt <br/>9 � hyresf�rhandlingslagen (1978:304) l�mnats utan bifall. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1998:147 </b></p> <p style="position:absolute;top:100px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1998. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft31">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft32">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i 27 och 28 �� f�rvaltningslagen (1986:223) om ompr�v-</p> <p style="position:absolute;top:66px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft31">ning av beslut skall inte till�mpas hos n�mnderna. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:563px;white-space:nowrap" class="ft31">315 </p> </div> </div>
background image

SFS 1998:147
Utkom fr�n trycket
den 16 april 1998

313

1

Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152.

2

Lagen omtryckt 1985:660.

Lag
om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder
och hyresn�mnder;

utf�rdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 och 22 �� lagen (1973:188) om

arrenden�mnder och hyresn�mnder2 skall ha f�ljande lydelse.

background image

314

3

Senaste lydelse 1997:63.

4

Senaste lydelse 1997:63.

SFS 1998:147

4 �3 Hyresn�mnd som avses i 12 kap. 68 � jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsr�ttstvist,

2. pr�va tvist om �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5

och 16 � andra stycket, �ndrad anv�ndning av lokal enligt 12 kap. 23 � andra
stycket, skadest�nd enligt 12 kap. 24 a �, �verl�telse av hyresr�tt enligt

12 kap. 34-37 ��, uppl�telse av l�genhet i andra hand enligt 12 kap. 40 �,

f�rl�ngning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 �, villkor enligt 12 kap. 54 �,
�terbetalning av hyra och fastst�llande av hyra enligt 12 kap. 55 d �, upp-
skov med avflyttning enligt 12 kap. 59 � eller f�rel�ggande enligt 12 kap.
64 �, allt jordabalken,

2 a. pr�va tvist om hyresvillkor enligt 22-24 �� hyresf�rhandlingslagen

(1978:304) eller om �terbetalningsskyldighet enligt 23 � samma lag,

3. pr�va tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 �, skyldighet att uppl�ta

bostadsr�tt enligt 4 kap. 6 � eller villkor f�r uppl�telse av bostadsr�tt enligt

samma �, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �, uppl�telse av l�genhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 � eller utd�mande av vite enligt 11 kap. 2 �, allt bostads-
r�ttslagen (1991:614),

4. pr�va fr�ga om godk�nnande av �verenskommelse som avses i 12 kap.

1 � femte stycket, 45 eller 56 � jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap.
16 � f�rsta stycket 1 eller 2 bostadsr�ttslagen,

5. vara skiljen�mnd i hyres- eller bostadsr�ttstvist,
5 a. pr�va tvist mellan hyresv�rd och hyresg�storganisation enligt hyres-

f�rhandlingslagen,

6. pr�va fr�gor enligt bostadsf�rvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a-c �� jordabalken eller f�rb�tt-
rings- och �ndrings�tg�rder enligt 12 kap. 18 d-f �� och 18 h � samma balk,

7. pr�va fr�gor enligt lagen (1975:1132) om f�rv�rv av hyresfastighet

m.m.,

8. pr�va fr�gor enligt lagen (1982:352) om r�tt till fastighetsf�rv�rv f�r

ombildning till bostadsr�tt.

�rende upptages av den hyresn�mnd inom vars omr�de fastigheten �r be-

l�gen. �rende som avses i 10, 17 eller 18 � lagen om f�rv�rv av hyresfastig-
het m.m. upptages dock av hyresn�mnden i den ort d�r bolagets styrelse har
sitt s�te eller, i fr�ga om handelsbolag, d�r f�rvaltningen f�res.

22 �4 Beslut av n�mnd �ger, sedan tid f�r klander eller besv�r utg�tt n�r ta-
lan f�r f�ras mot beslutet, r�ttskraft, s�vitt d�rigenom avgjorts fr�ga som av-
ses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 5 eller 4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, eller
8. Vad som sagts nu g�ller dock ej beslut, varigenom ans�kan om �tg�rdsf�-
rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra stycket eller
upprustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a-c �� eller tillst�nd enligt 12
kap. 18 d-f ��, 23 � andra stycket, 34-37 eller 40 � jordabalken eller 7 kap.

11 � bostadsr�ttslagen (1991:614) eller ans�kan om uppskov enligt 12 kap.

59 � jordabalken eller ans�kan om f�rbud eller h�vande av f�rbud enligt 12
kap. 18 h � jordabalken eller yrkande om r�tt till f�rhandlingsordning enligt
9 � hyresf�rhandlingslagen (1978:304) l�mnats utan bifall.

background image

SFS 1998:147

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 1998.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Best�mmelserna i 27 och 28 �� f�rvaltningslagen (1986:223) om ompr�v-

ning av beslut skall inte till�mpas hos n�mnderna.

315

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.