SFS 1998:147 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 1998:147 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
SFS 1998_147 Lag om ändring i lagen (1973_188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:147
Utkom från trycket
den 16 april 1998

313

1

Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152.

2

Lagen omtryckt 1985:660.

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 26 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 22 §§ lagen (1973:188) om

arrendenämnder och hyresnämnder2 skall ha följande lydelse.

background image

314

3

Senaste lydelse 1997:63.

4

Senaste lydelse 1997:63.

SFS 1998:147

4 §3 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,

2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5

och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra
stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt

12 kap. 34-37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §,

förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §,
återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 d §, upp-
skov med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap.
64 §, allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22-24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt

samma §, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra hand
enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt bostads-
rättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap.

1 § femte stycket, 45 eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i 9 kap.
16 § första stycket 1 eller 2 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a-c §§ jordabalken eller förbätt-
rings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d-f §§ och 18 h § samma balk,

7. pröva frågor enligt lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet

m.m.,

8. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt.

�rende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är be-

lägen. �rende som avses i 10, 17 eller 18 § lagen om förvärv av hyresfastig-
het m.m. upptages dock av hyresnämnden i den ort där bolagets styrelse har
sitt säte eller, i fråga om handelsbolag, där förvaltningen föres.

22 §4 Beslut av nämnd äger, sedan tid för klander eller besvär utgått när ta-
lan får föras mot beslutet, rättskraft, såvitt därigenom avgjorts fråga som av-
ses i 1 § första stycket 2 eller 5 eller 4 § första stycket 2, 2 a, 3, 5 a, 6, 7, eller
8. Vad som sagts nu gäller dock ej beslut, varigenom ansökan om åtgärdsfö-
reläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5 eller 16 § andra stycket eller
upprustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a-c §§ eller tillstånd enligt 12
kap. 18 d-f §§, 23 § andra stycket, 34-37 eller 40 § jordabalken eller 7 kap.

11 § bostadsrättslagen (1991:614) eller ansökan om uppskov enligt 12 kap.

59 § jordabalken eller ansökan om förbud eller hävande av förbud enligt 12
kap. 18 h § jordabalken eller yrkande om rätt till förhandlingsordning enligt
9 § hyresförhandlingslagen (1978:304) lämnats utan bifall.

background image

SFS 1998:147

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Bestämmelserna i 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223) om ompröv-

ning av beslut skall inte tillämpas hos nämnderna.

315

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.