SFS 2019:534 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS2019-534.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och

hyresnämnder

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 32 §§ lagen (1973:188) om
arrendenämnder och hyresnämnder2 ska ha följande lydelse.

4 §3 Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att

1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist,
2. pröva tvist om åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 11 § första stycket 5

och 16 § andra stycket, ändrad användning av lokal enligt 12 kap. 23 § andra
stycket, skadestånd enligt 12 kap. 24 a §, överlåtelse av hyresrätt enligt
12 kap. 34–37 §§, upplåtelse av lägenhet i andra hand enligt 12 kap. 40 §,
förlängning av hyresavtal enligt 12 kap. 49 §, villkor enligt 12 kap. 54 §,
återbetalning av hyra och fastställande av hyra enligt 12 kap. 55 f §, uppskov
med avflyttning enligt 12 kap. 59 § eller föreläggande enligt 12 kap. 64 §,
allt jordabalken,

2 a. pröva tvist om hyresvillkor enligt 22–24 §§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) eller om återbetalningsskyldighet enligt 23 § samma lag,

2 b. pröva tvist om hyresvillkor enligt 3 kap. 14 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt eller tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt enligt
4 kap. 6 § samma lag,

2 c. pröva tvist om hyresvillkor enligt 4 § lagen (2012:978) om uthyrning

av egen bostad,

3. pröva tvist om medlemskap enligt 2 kap. 10 §, skyldighet att upplåta

bostadsrätt enligt 4 kap. 6 § eller villkor för upplåtelse av bostadsrätt enligt
samma paragraf, hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §, upplåtelse av lägenhet i andra
hand enligt 7 kap. 11 § eller utdömande av vite enligt 11 kap. 2 §, allt
bostadsrättslagen (1991:614),

4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 kap.

1 § sjätte stycket, 45 a eller 56 § jordabalken eller av beslut som avses i
9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 bostadsrättslagen,

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist,
5 a. pröva tvist mellan hyresvärd och hyresgästorganisation enligt hyres-

förhandlingslagen,

6. pröva frågor enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792), tvist om upp-

rustningsföreläggande enligt 12 kap. 18 a–18 c §§ jordabalken eller för-
bättrings- och ändringsåtgärder enligt 12 kap. 18 d–18 f §§ och 18 h §
samma balk,

1 Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

3 Senaste lydelse 2012:980.

SFS

2019:534

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

2

SFS

2019:534

7. pröva frågor enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för

ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.

Ett ärende tas upp av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är

belägen.

32 §4 Om en nämnds beslut enligt följande bestämmelser inte överklagas,
får beslutet verkställas som en dom som har fått laga kraft:

– 9 kap. 14 § eller 12 kap. 24 a §, 55 e § åttonde stycket eller 55 f §

jordabalken,

– 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
– 13 a § första stycket denna lag, eller
– 13 eller 15 § eller 25 § första stycket bostadsförvaltningslagen

(1977:792).

Beslut av hyresnämnden enligt 13 a § andra stycket denna lag om verk-

ställighet av ett enligt första stycket i samma paragraf meddelat beslut får
verkställas som en dom som har fått laga kraft, om hovrätten inte bestämmer
något annat. Detsamma gäller om hyresnämnden med stöd av 31 § första
stycket bostadsförvaltningslagen har bestämt att beslut enligt 13 eller 15 §
eller 25 § första stycket i den lagen ska gälla genast.

Förlikning som är stadfäst av nämnden enligt 21 b § får verkställas som

en dom som har fått laga kraft, om hovrätten inte bestämmer något annat.

Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:863.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.