SFS 2002:31 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

020031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder
och hyresnämnder;

utfärdad den 7 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 a, 17 och 32 §§ lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder skall ha följande lydelse.

13 a §

2

Bifalls hyresvärdens talan om att hyresavtalet skall upphöra att

gälla, får hyresnämnden efter yrkande av hyresvärden i beslutet ålägga hy-
resgästen att flytta vid den tidpunkt då lägenheten skall lämnas.

Upphör hyresavtalet att gälla på den grunden att hyresrätten är förverkad,

får hyresnämnden, om hyresvärden yrkar det och det finns skäl till det, be-
stämma att beslutet om åläggande för hyresgästen att flytta får verkställas
även om det inte har vunnit laga kraft. Om det finns anledning, skall hyres-
nämnden då föreskriva att hyresvärden skall ställa säkerhet för skadestånd
som han kan bli skyldig att betala om beslutet ändras.

17 §

3

Om det finns anledning, skall nämnd eller den nämnden förordnar

besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas tillfälle att
närvara vid sådan besiktning. Nämnd får också föranstalta om annan nöd-
vändig utredning.

I ärende som avses i 9 kap. 17 a, 18, 21, 21 a eller 31 § jordabalken skall

arrendenämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen. Sådant yttrande skall
också inhämtas om det beträffande jordbruksarrende uppkommer fråga om
tillämpning av 6 § första stycket 3 eller 4 eller 7 § tredje stycket lagen
(1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. I ärende som av-
ses i 9 kap. 9 § jordabalken får arrendenämnden, om utredningen ger anled-
ning till det, inhämta yttrande från länsstyrelsen om arrendeställets avkast-
ningsförmåga. Yttrandena skall inhämtas från den länsstyrelse inom vars
område fastigheten är belägen.

I ärende angående tvist om hyresvillkor enligt 22 § hyresförhandlings-

lagen (1978:304) skall hyresnämnden, om det finnes erforderligt, bereda den
hyresgästorganisation som har ingått den klandrade överenskommelsen till-
fälle att yttra sig.

1

Prop. 2001/02:41, bet. 2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143.

2

Senaste lydelse 1984:679.

3

Senaste lydelse 1997:63. Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

SFS 2002:31

Utkom från trycket
den 19 februari 2002

background image

2

SFS 2002:31

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

32 §

4

Om hyresnämndens beslut enligt följande bestämmelser inte över-

klagas, får beslutet verkställas som lagakraftägande dom:

– 9 kap. 14 § eller 12 kap. 24 a §, 55 c § åttonde stycket eller 55 d § jorda-

balken,

– 22, 23, 26 eller 27 § hyresförhandlingslagen (1978:304),
– 13 a § första stycket denna lag, eller

13 eller 15

§ eller 25

§ första stycket bostadsförvaltningslagen

(1977:792).

Beslut av hyresnämnden enligt 13 a § andra stycket denna lag om verk-

ställighet av ett enligt första stycket i samma paragraf meddelat beslut får
verkställas som lagakraftägande dom, om hovrätten inte bestämmer något
annat. Detsamma gäller om hyresnämnden med stöd av 31 § första stycket
bostadsförvaltningslagen har bestämt att beslut enligt 13 eller 15 § eller 25 §
första stycket i den lagen skall gälla genast.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. I fråga om hyresavtal som har sagts upp före ikraftträdandet gäller 13 a

och 32 §§ i sina äldre lydelser.

3. I fråga om en tvist enligt 2 § andra stycket hyresförhandlingslagen som

har hänskjutits till hyresnämnd före ikraftträdandet gäller 17 § i sin äldre ly-
delse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Per Hall
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1994:833.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.